Soňky habarlar

Arhiw

Russiýa Banky sanly rubl meselesi boýunça köpçülikleýin maslahatlara başlady

09:4416.10.2020
0
311
Russiýa Banky sanly rubl meselesi boýunça köpçülikleýin maslahatlara başlady

«Sanly dünýäniň zerurlyklaryny kanagatlandyrýan raýatlar we kärhanalar üçin täze maliýe mümkinçilikleriniň döremegi, tutuş ykdysadyýetiň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrýar. Şol sebäpden, milli töleg ulgamyny ösdürmegi öz içine alýan Russiýa Banky, merkezi bankyň sanly walýutasyny (CBDC)  –  sanly rubly çykarmak mümkinçiligini öwrenýär.» – diýlip, bu meseläni has giňişleýin ara alyp maslahatlaşmaklyk maksady bilen Russiýanyň Merkezi bankynyň çap eden maslahat hasabatynda beýan edilýär.

Düzgünleşdirijiniň pikiriçe, raýatlar sanly rubllary elektron gapjyklaryna karz bermäge, şeýle-de ykjam enjamlarynda we beýleki habar beriş serişdelerinde  onlaýn ýa-da internete girip bolmaýan ýagdaýynda ulanmaga mümkinçilik alarlar.

Raýatlar we kärhanalar pullary bir görnüşden başga görnüşe, ýagny sanly rubldan nagt ýa-da bank hasabyna we tersine erkin geçirip bilerler. Şol bir wagtyň özünde, sanly rubly awtonom režimde ulanmaga mümkinçilik berjek ýörite tehnologiýalar ösdüriler. Sanly rubl nagt we nagt däl pullaryň artykmaçlyklaryny birleşdirip biler.

Sanly rubl puluň üç funksiýasyny hem ýerine ýetirer: töleg serişdesi, baha ölçegi we gymmatlyk serişdesi. Üç görnüşiň hemmesi düýbünden deň bolar: häzirki wagtda 1 rubl nagt däl 1 rubla deňdir, şonuň üçin 1 sanly rubl olaryň hersine deň bolar.

Düzgünleşdirijiniň pikirine görä, sanly rublyň tölegleri örän çalt, aňsat we has ygtybarly etmegine garaşylýar. Sanly tölegleriň ösmegi, ähli ykdysady agentlikler üçin sanly rubla deň elýeterlilik ýagdaýynda bolan töleg hyzmatlarynyň, pul geçirimleriniň we maliýe guramalarynyň arasynda bäsdeşligiň ýokarlanmagyna getirer. Bu bölek satuw töleglerine we ondan soňky täzeliklere itergi berer, hem-de sanly ykdysadyýetiň ösmegine goldaw berer. Şeýle-de, ulanyjylaryň aýry-aýry üpjün edijilere garaşlylygyny azaldar, ýurduň maliýe ulgamynyň durnuklylygyny ýokarlandyrar.

Sanly rubl sanly tehnologiýa arkaly amala aşyrylýan we kriptografik walýuta bilen hiç hili baglanyşygy bolmadyk merkezi bank borjydyr. Bu hümmetli walýuta –  merkezi bank tarapyndan wekilçilik edilýän döwlet tarapyndan durnuklylygy üpjün edilýän walýutadyr.

Russiýanyň Merkezi bankynyň entek sanly rubly çykarmak kararyna gelmändigi bellendi. Düzgünleşdiriji:  «Bu taslamanyň esasy taraplaryny, peýdalaryny, bolup biljek töwekgelçiliklerini, tapgyrlaryny we şertlerini maliýe pudagynyň, bilermenler jemgyýetiniň hünärmenleri we ähli gyzyklanýan taraplar bilen ara alyp maslahatlaşmak möhümdir.» diýip hasaplaýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň