Soňky habarlar

Arhiw

«Rysgal komýuter» aksiýa yglan edýär

19:4026.09.2020
0
5495
«Rysgal komýuter»  aksiýa yglan edýär

Hytaý Halk Respublikasynyň «Dahua Technology» kompaniýasynyň döwrebap tehnologik gurluşlarynyň Türkmenistandaky iň ygtybarly we elýeterli merkezi bolan «Rysgal kompýuter» müşderilerini yzygiderli höweslendirmegini dowam etdirýär.

Mundan beýläk «Rysgal kompýuterden» «Dahua» gözegçilik kameralaryny satyn alan müşderilere sowgat garaşýar. Has takygy, şu günden şeýläk «Rysgal kompýuterden» 10 gözegçilik kamerasyny satyn alan müşderä bir kamera sowgat berilýär. Eger siz öýüňize, ammaryňyza ýa iş ýeriňize gözegçilik kameralarynyň toplumyny oturtmak isleýän bolsaňyz, «Rysgal kompýuteriň» bu hyzmatyndan peýdalanmagy maslahat berýäris. Çünki 10 gözegçilik kamerasyny satyn alan müşderä berilýän sowgat diňe 11-nji kameranyň mugt berilmegi bilen çäklenmeýär. «Rysgal kompýuteriň» hünärmenleri olary size arzanladylan bahalardan hem gurnap berer.

Mundan öň kompaniýanyň 30-njy sentýabra çenli gurnamak hyzmatlaryny mugt hödürleýändigini habar beripdik. Munuň üçin hem wagtyňyz bar. Howlugyň! «Rysgal kompýuteriň» öz müşderilerine döredýän ýeňillikleri size-de nesip etsin!

Kompaniýanyň hödürleýän önümleri baradaky doly maglumaty şu salgydan alyp bilersiňiz!

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň