“Tesla” şereketi dünýäniň iň howply kompaniýasy diýlip yglan edildi

10:2318.09.2020
0
815
“Tesla” şereketi dünýäniň iň howply kompaniýasy diýlip yglan edildi

“Tesla” şereketi maýadarlar üçin dünýädäki iň howply kompaniýadyr. Bu barada “New Constructs Analitik” kompaniýanyň başlygy David Trainer dile getirdi. Ol:"Tesla şereketi üçin köp optimistik ssenariýa barada pikir edip bilersiňiz. Öňümizdäki 10 ýylda 30 million elektrik awtoulagyny gurup, taryhyň iň täsirli awtoulag kompaniýasy Toyota derejesine ýeter ýa-da ätiýaçlandyryş işine başlar diýip çaklap bilersiňiz. Ýöne islendik ýagdaýda çak edilýän girdeji bolar "-diýdi.

Onuň sözlerine görä, paýnamanyň her biri 418,3 dollara satylýan “Tesla”şereketiniň häzirki sitatalary, umumy elektrik awtoulag bazaryndaky paýy
kyrk bilen bir ýüz on göterim aralygynda bolsa adalatly hasap ediler. Bazardaky paý 10,9 milliona çenli satylar diýen çaklama bilen kyrk iki göterim bolar. Şeýlelik bilen, “Tesla” kompaniýasynyň paýnamalary geljekdäki girdejilerinden 159 esse gymmatdyr.

Ol Elon Maskyň resminamalaryny "ýykylmaga taýyn iň uly kartlaryň biri" diýip atlandyrdy. Şeýle hem, tälimçi soňky paýnamada 1: 5 bölünişigiň hem ýagdaýy gowulaşdyrmajakdygyny dile getirmek bilen: "Olara diňe bahany ýokarlandyrýan hususy maýadarlar üçin has elýeterli edildi" – diýip belledi.

Analitigiň pikiriçe, “Tesla” şereketiniň paýnamalarynyň adalatly bahasy hakyky görkezijiniň ondan birine ýa-da her paý üçin 41,8 dollar töweregidir. Aprel aýynyň ahyrynda “Tesla” şereketiniň esaslandyryjysy we baş direktory Elon Mask twitterde kompaniýanyň bahasyna aşa baha berilýändigini ýazdy. Bu bildirişden soň sitatalar hersi on göterim azaldy we 683 dollar boldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň