Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti Ýokary gözegçillik edarasynyň başlygyna käýinç yglan etdi

23:5311.09.2020
0
17951
Türkmenistanyň Prezidenti Ýokary gözegçillik edarasynyň başlygyna käýinç yglan etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. 

Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Durdylyýew Durdyly Baýlyýewiçe käýinç yglan edildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň