Türkmenistanyň we Gazagystanyň Liderleri ykdysady hyzmatdaşlygy doly güýjünde herekete girizmäge mümkinçiligiň bardygyny nygtadylar

23:3629.06.2020
0
1751
Türkmenistanyň we Gazagystanyň Liderleri ykdysady hyzmatdaşlygy doly güýjünde herekete girizmäge mümkinçiligiň bardygyny nygtadylar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Bu barada TDH-nyň habarynda aýdylýar.

Dostlukly ýurduň Baştutany türkmen Liderini 63 ýaşynyň dolmagy bilen tüýs ýürekden gutlady hem-de Türkmenistanyň Prezidentine berk jan saglyk, uzak ömür, abadançylyk we ýokary döwlet wezipesinde alyp barýan jogapkärli işinde uly üstünlik arzuw etdi.

Döwlet Baştutany gazak kärdeşine gutlaglar üçin minnetdarlyk bildirip hem-de hoşniýetli arzuwlaryny aýdyp, iki ýurduň halklarynyň arasynda dostluk-doganlyk gatnaşyklarynyň köp ýyllaryň dowamynda hoşniýetli goňşuçylyk, birek-birege hormat goýmak we goldaw bermek arkaly sazlaşykly ösdürilip, häzirki döwürde täze mazmun bilen baýlaşdyrylýandygyny belledi.

Bellenilişi ýaly, türkmen-gazak gatnaşyklaryna mahsus bolan ynanyşmagyň we özara düşünişmegiň ýokary derejesi hyzmatdaşlygy ikitaraplaýyn derejede bolşy ýaly, halkara guramalaryň çäklerinde okgunly ösdürmek üçin pugta binýat bolup durýar.

Hökümet we düzümleriň derejelerinde dürli ugurlarda toplanylan özara gatnaşyklaryň oňyn tejribesine ýokary baha berip, söhbetdeşler döwletara gatnaşyklaryň möhüm ugurlaryny ösdürmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Şunuň bilen baglylykda, doly güýjünde herekete girizilmegi zerur bolan ikitaraplaýyn ykdysady gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek üçin köpugurly mümkinçilikleriň bardygy nygtaldy.

Şeýle hem ynsanperwer ulgamdaky gatnaşyklary hemmetaraplaýyn berkitmegiň ähmiýeti bellenildi. Munuň özi iki halkyň taryhy taýdan kemala gelen umumy medeni we ruhy gymmatlyklarynyň çäklerinde has-da ähmiýetlidir.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň