Soňky habarlar

Arhiw

Poçta ugratmalarynda Türkmenistanyň çäginden daşyna iberilmegi gadagan edilýän goýumlaryň sanawy tassyklanyldy

23:2226.06.2020
0
39041
Poçta ugratmalarynda Türkmenistanyň çäginden daşyna iberilmegi gadagan edilýän goýumlaryň sanawy tassyklanyldy

26-njy iýunda geçirilen Hökümet mejlisinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow döwlet Baştutanyna poçta ugratmalarynda Türkmenistanyň çäginden daşyna iberilmegi gadagan edilýän goýumlaryň sanawynyň hem-de ony tassyklamak baradaky resminamanyň taslamalary barada habar berdi. Şol resminamalar «Aragatnaşyk hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunynyň esasynda hem-de degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň birnäçesiniň teklipleri nazara alnyp taýýarlanyldy.

Döwlet Baştutany hödürlenen resminama gol çekip, ony wise-premýere elektron resminama dolanyşygy arkaly iberdi hem-de ilatymyza halkara ölçeglere laýyk gelýän poçta we beýleki degişli hyzmatlaryň hödürlenilmegini üpjün etmek babatda anyk görkezmeleri berdi.

Resminama laýyklykda, poçta ugratmalarynda Türkmenistanyň çäginden daşyna iberilmegi gadagan edilýän goýumlaryň sanawy tassyklanyldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň