Arhiw

Şu ýyl Türkmenistanyň orta mekdeplerini ýaşlaryň 80 müňe golaýy tamamlady

23:5225.05.2020
1
5159
Şu ýyl Türkmenistanyň orta mekdeplerini ýaşlaryň 80 müňe golaýy tamamlady

25-nji maýda umumybilim berýän orta mekdepleriniň ählisinde okuw ýylynyň tamamlanmagy mynasybetli çäreler geçirildi. Şol gün 80 müňe golaý uçurym üçin aýratyn dabaraly we tolgundyryjy gün boldy ― diýip, TDH ýazýar. 

Şu dabaraly günde mekdepleriň uçurymlary, bilim ulgamynyň işgärleri, okuwyny ýokary bahalar bilen tamamlaýan okuwçylar, ýurdumyzyň ähli künjeklerinden bolan dürli ders hem-de döredijilik bäsleşikleriniň ýeňijileri halkymyzyň watançylygyny we jebisligini, milli gymmatlygymyza çäksiz hormata şaýatlyk edýän üstünliklerimizi hem-de gazananlarymyzy alamatlandyryp, asmana uzap, belentde buýsanç bilen parlaýan ýurdumyzyň Döwlet baýdagynyň meýdançasyna gül desselerini goýdular.

Şu ýerde hem uçurymlar, olaryň mugallymlary hem-de ene-atalary Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň baýramçylyk Gutlagyny diňlediler.

Okuw ýyllarynda dürli sport ýaryşlarynda mekdebiň abraýyny gorap, ol ýa-da beýleki ders boýunça bäsleşiklerde ýeňip, döredijilik bäsleşiklerinde hem-de çeper höwesjeňleriň gözden geçirilişlerinde çykyş edip, tapawutlanan mekdep okuwçylary Hormat hatlary we gymmat bahaly sowgatlar bilen sylaglanyldy.

Soňra 2020-nji okuw ýylynyň uçurymlaryna bagyşlanan dabaraly çäreler geçirildi. Şolarda okuwçylaryň, ene-atalaryň, mugallymlaryň we halypalaryň adyna hoşniýetli sözler hem-de arzuwlar aýdyldy. Beden taýdan berk, ruhy taýdan belent, ukyp-başarnykly, giň dünýägaraýyşly ýaşlary durmuş ýoluna atarýan terbiýeçilere aýratyn hormat bildirildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň