Türkmenabatda Owganystan we Merkezi Aziýa bilen medeni hyzmatdaşlyga bagyşlanan çäre geçirildi

11:4003.04.2020
0
200
Türkmenabatda Owganystan we Merkezi Aziýa bilen medeni hyzmatdaşlyga bagyşlanan çäre geçirildi

Türkmenabat şäher medeniýet öýünde ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygynyň şanyna Owganystan we Merkezi Aziýa ýurtlary bilen medeni hyzmatdaşlygyna bagyşlanan dabara geçirildi — diýip, «Türkmenistan» gazeti habar berýär.

Dabaranyň dowamynda goň­şy halklaryň taryhy we şu güni barada gürrüň berýän wideogörnüşler görkezildi. Şäheriň tans toparlarynyň ýerine ýetiren doganlyk tanslary we dürli dillerdäki aýdym-sazlar dabaranyň täsirliligini has-da artdyrdy.

Şeýle hem dabara gatnaşyjylara Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Owganystanyň taryhy, edim-gylymlary, milli aýratynlyklary barada gürrüň berýän kitapçalar paýlanyp berildi.

Baýramçylyga beslenen çäre Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat ge­ňeşi hem-de BMG-niň Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkezi tarapyndan geçirildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň