Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti senagat we gurluşyk önümçiligi ministriniň orunbasarlaryny belledi

23:1121.02.2020
0
7326
Türkmenistanyň Prezidenti senagat we gurluşyk önümçiligi ministriniň orunbasarlaryny belledi

“Türkmenistanda wezipeli adamlary we döwlet gullukçylaryny wezipä bellemegiň hem-de wezipeden boşatmagyň tertibini kämilleşdirmek hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 21-nji iýunynda çykaran 374-nji Permanyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama bilen:

Baýmyrat Ilmyradowiç Annamämmedow - Senagat we gurluşyk önümçiligi ministriniň orunbasary;

Mergen Aýmuhammedowiç Orazow - Senagat we gurluşyk önümçiligi ministriniň orunbasary wezipesine bellenildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň