Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisini geçirdi

11:3621.02.2020
0
5029
Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisini geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meselelere we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy ― diýip, TDH habar berýär.

Mejlisiň dowamynda:

döwlete dahylsyz ulgamy goldamak maksady bilen görülýän çäreler;

bu ugurda görülýän çäreler barada aýdyp, abraýly ykdysady düzümler, şol sanda OPEK Halkara ösüş gaznasy bilen netijeli gatnaşyklary giňeltmek boýunça geçirilýän işler;

ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri;

şu ýylyň 24-25-nji fewralynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde «TOPH gaz geçirijisi parahatçylygyň we hyzmatdaşlygyň gaz geçirijisidir» atly halkara maslahaty hem-de nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara göçme forumyny geçirmäge görülýän taýýarlyk;

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginde 2020 — 2023-nji ýyllarda gurulmagy meýilleşdirilýän senagat we önümçilik desgalary;

ulag we kommunikasiýa toplumyna degişli agentliklerde işleri döwrebaplaşdyrmak boýunça görülýän çäreler;

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň we «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň merkezi edarasynyň düzümini üýtgetmek;

gazet-žurnallaryň redaksiýalarynyň Tertipnamalaryny tassyklamak;

ylym, bilim, saglygy goraýyş, sport we ýaşlar syýasaty ulgamlarynyň işini kämilleşdirmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler;

2020 — 2022-nji ýyllarda Owganystan Yslam Respublikasyna ynsanperwerlik kömegini bermek boýunça maksatnamanyň taslamasynyň taýýarlanylyşy;

jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça Ýewraziýa toparynyň Türkmenistanyň milli ulgamyna özara baha bermek çäresini geçirmäge taýýarlyk görmek boýunça Pudagara topary döretmek;

milli parlamentiň ýurdumyzda amala aşyrylýan durmuş-ykdysady özgertmeleriň hukuk binýadyny kämilleşdirmek, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak, demokratik esaslary çuňlaşdyrmak we Türkmenistanyň Prezidentiniň daşary syýasy başlangyçlaryny öňe ilerletmek boýunça alyp barýan işleri bilen bagly öňde duran wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň