Soňky habarlar

Arhiw

Talyplar teatry Lebapda döredijilik saparynda boldy

15:2516.02.2020
0
276
Talyplar teatry Lebapda döredijilik saparynda boldy

Golaýda Lebabyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly-drama teatrynda Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry myhmançylykda boldy. Bu ýerde teatryň döredijilik topary ýokary we ýörite orta okuw mekdepleriniň talyplary bilen döredijilik duşuşygyny geçirdi ― diýip, «Türkmen gündogary» gazeti habar berýär.

Türkmen döwlet medeniýet institutynyň mugallymlary we talyp ýaşlary şu ýylda daşary ýurt dramaturglarynyň eserleri esasynda goýan sahna oýunlary bilen ähli welaýatlaryň teatrlarynda çykyş edýärler. Wilýam Şekspiriň «Korol Lir» atly sahna eseri Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjylarynda we myhmanlarynda ýatdan çykmajak täsirleri galdyrdy.

Teatryň çeper ýolbaşçysy Anna Meläýew, zehinli talyplar Hommat Hommatow, Parahatgeldi Elýasow, Kakamyrat Bazarow, Leýla Rüstemowa, Gülnur Hajymämmedowa dagy oýunda esasy keşpleri ýerine ýetirdiler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň