Hususy telekeçiler pensiýa gaznasynyň bölüminde hasaba durýarlar

12:1921.01.2020
0
12541
Hususy telekeçiler pensiýa gaznasynyň bölüminde hasaba durýarlar

Hormatly telekeçiler!

Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy «Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda» Türkmenistanyň kanunynyň 15-nji maddasyna laýyklykda pensiýa gatançlaryny töleýji hökmünde öz ýerleşýän ýeriňizdäki pensiýa gaznasynyň edarasynda hasaba durmalydygyňyzy ýatladýar!

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň