Makgregor 15 aýdan soň ringe çykýar

16:0017.01.2020
0
16988
Makgregor 15 aýdan soň ringe çykýar

Garyşyk söweş sungatlarynyň (MMA) gopgunly ýyldyzy, irlandiýaly Konor Makgregor uzak wagtdan soň, ýagny 15 aý töweregi wagtdan soň ringe çykar. Mälim bolşy ýaly, ol soňky gezek 2018-nji ýylyň oktýabrynda russiýaly Habib Nurmagomedow bilen tutluşyp, güýçli garşydaşyndan ýeňlipdi.

Makgregor şu hepdäniň ýekşenbe güni irden, has takygy, 19-njy ýanwarda özüniň nobatdaky tutluşygyny geçirer. 31 ýaşly türgen şol gün amerikaly urşujy, “Cowboy” lakamly Donald Serrone bilen güýç synanyşar. UFC 246 ady bilen geçiriljek bu tutluşyk ABŞ-nyň Newada ştatynyň Las Wegas şäherindäki “T-Mobile” arenada guralar. Bu Makgregoryň karýerasyndaky 26-njy tutluşygy bolar. Meşhur türgen şol tutluşyklarynyň 21-sinde ýeňiş gazanyp, 4-sinde hem garşydaşlaryndan asgyn gelipdi. Makgregoryň garşydaşy 36 ýaşly Serrone garyşyk söweşlerde 51-nji gezek ringe çykar. Ol öňki 50 duşuşygynyň 36-synda garşydaşlaryndan rüstem gelip, 13 tutluşykda ýeňlişe sezewar boldy.

Köpleriň sabyrsyzlyk bilen garaşýan Makgregor-Serrone tutluşygy 19-njy ýanwarda irden Aşgabat wagty bilen 06:00-da başlar. Duşuşyk Russiýanyň “Rentv” teleýaýlymy arkaly göni ýaýlymda görkeziler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň