Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti haryt nyşanlarynyň paçlaryny tertipleşdirmek hakydaky Karara gol çekdi

23:2813.12.2019
0
4496
Türkmenistanyň Prezidenti haryt nyşanlarynyň paçlaryny tertipleşdirmek hakydaky Karara gol çekdi

«Haryt nyşanlary hakyndaky» we «Harytlaryň gelip çykan ýerleriniň atlary hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunlaryna laýyklykda, intellektual eýeçiligiň meselelerini düzgünleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda:

— Haryt nyşanlary bilen bagly paçlary tölemegiň tertibi;

— Haryt nyşanlary bilen bagly paçlaryň möçberleri;

— Harytlaryň gelip çykan ýerleriniň atlary bilen bagly paçlary tölemegiň tertibi;

— Harytlaryň gelip çykan ýerleriniň atlary bilen bagly paçlaryň möçberleri tassyklanyldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň