Türkmenistan Katar bilen medeniýet, bilim we sport ulgamlarynda hyzmatdaşlygy ösdürmekçi

18:2904.12.2019
0
2079

3-nji dekabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Katar Döwletiniň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Mubarak Abdurrahman Mubarak Al-Nasr bilen duşuşyk geçirildi ― diýip, ministrligiň resmi saýty habar berýär.

Duşuşygyň başynda taraplar özara hormat goýmak we deňhukuklylyk ýörelgelerinde esaslandyrylan iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň ösüşini kanagatlanma bilen bellediler. Syýasy-diplomatik, ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlaryndaky iki ýurduň hyzmatdaşlygynyň wajyp ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy.

Şeýle hem taraplar ýokary derejeli saparlaryň we iki ýurduň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeleri geçirmegiň ähmiýeti babatynda pikir alyşdylar.

Duşuşygyň dowamynda söwda-ykdysady ulgamyndaky bilelikdäki taslamalaryň durmuşa geçirilmeginiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-katar Hökümetara toparynyň möhüm ähmiýeti barada aýdylanda, taraplar söwda öýlerini döretmek hem-de sergileri we ýarmarkalary geçirmek boýunça tekliplere seretdiler.

Mundan başga-da, medeniýet, bilim we sport ulgamlarynda hyzmatdaşlygyň ähmiýeti barada hem durlup geçildi. 
   

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň