Soňky habarlar

Arhiw

Altymyrat Annadurdyýew: «Şri-Lanka kembaha garamaýarys»

23:1718.11.2019
0
8026
Altymyrat Annadurdyýew: «Şri-Lanka kembaha garamaýarys»

Dünýä çempionaty ― 2022-niň saýlama tapgyryndaky Türkmenistan ― Şri-Lanka duşuşygynyň öňüsyrasynda geçirilen metbugat maslahatynda milli ýygyndymyzyň hüjümçisi Altymyrat Annadurdyýew pikirlerini beýan etdi.

– Biz islendik garşydaşa hormat goýýarys. Şri-Lanka kembaha garamzok. Biz güýçli ýa gowşak garşydaş diýen düşünje ýok. Her bir oýun biziň üçin örän wajyp. Meýdana hemişe ýeňiş gazanmak üçin çykýarys ― diýip, A.Annadurdyýew garşydaş baradaky pikirlerini aýtdy.

– Biz siizň Aşgabatda pökgi geçireniňizi köp wagtdan bäri görmedik. Belki bu size ertir başardar.

– Belki. Her zat bolup biler.

– Duşuşykdan öň biynjalykdan gaçyrýan nähilidir bir ýagdaý barmy?

– Ýok, hiç zat ynjalykdan gaçyranok.

– KHDR bilen bolan duşuşykdan soňra janköýerleriň türkmen futbolyna bolan gyzyklanmasy siziň hem ünsüňizi çekdimi?

– Hawa, gyzyklanma diýseň uly. Tanyşlarym ýa-da köçede gabat gelenler indiki oýnumyz barada gyzyklanýarlar. Indiki oýun haçan, kim bilen oýnaýarys? Bu örän ýakymly.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň