Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti köp sanly türkmenistanlylary bitren hyzmatlary üçin döwlet sylaglary bilen sylaglady

22:1204.10.2019
0
6080
Türkmenistanyň Prezidenti köp sanly türkmenistanlylary bitren hyzmatlary üçin döwlet sylaglary bilen sylaglady

4-nji oktýabrda Aşgabatdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň döwlet we jemgyýetçilik işinde gazanan uly üstünlikleri üçin halk hojalygynyň dürli pudaklarynyň, ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn edaralaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň işgärlerine, döredijilik işgärlerine döwlet sylaglaryny gowşurmak dabarasy boldy. sylaglara mynasyp bolanlaryň sylaglananlaryň zehinli ýaş döredijilik işgärlerini taýýarlamaga hem-de terbiýelemäge goşan aýratyn goşantlary, döwletiň we jemgyýetiň öňünde bitiren uly hyzmatlary, uzak ýyllaryň dowamynda çeken halal, döredijilikli zähmeti, ýokary hünär ussatlygy, şeýle Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 28 ýyllyk baýramçylyk çärelerini ýokary derejede guramaçylykly geçirmäge gatnaşandyklary nazara alyndy.

Şeýle-de şu gün Ylymlar akademiýasynyň maslahatlar zalynda dissertasiýalary üstünlikli goran türkmen alymlaryny hormatlamak dabarasy boldy. Olara ylymlaryň doktory we kandidaty diýen alymlyk derejeleri berildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň