Aşgabat şäheriniň häkimliklerinde käbir orunbasarlar wezipesinden boşadyldy

12:5321.09.2019
0
612
Aşgabat şäheriniň häkimliklerinde käbir orunbasarlar wezipesinden boşadyldy

20-nji sentýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna we guramaçylyk ýagdaýyna garady. Şoňa laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Annaberdiýew Rejepmyrat Kakabaýewiç işde goýberen kemçilikleri üçin, Aşgabat şäheriniň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy. Şeýle-de, Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Gurbangulyýew Merdan Gurbangulyýewiç işde goýberen kemçilikleri üçin, Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň