“Gaz hojalyk” kärhanasynyň gazçylary talabalaýyk işleýärler

17:1523.08.2019
0
256
“Gaz hojalyk” kärhanasynyň gazçylary talabalaýyk işleýärler

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabyndaky “Gaz hojalyk” kärhanasynyň gazçylary häzirki wagtda ýokary, orta we pes basyşly, ýerüsti hem-de ýerasty gaz geçirijileriň 150 müň kilometrden gowrak uzynlygyna gaz partlaýjy desgalaryň 47-sinde, gaz sazlaýjy enjamlaryň bolsa 294-nde tebigy gazyň kadaly akymyny talabalaýyk üpjün edýärler. Kärhananyň gazçylary häzirki tomus möwsüminde ilaty we etrabyň çägindäki edara-kärhanalary tebigy gazyň ýeterlik mukdary bilen üznüksiz üpjün etmek, mawy ýangyjyň tygşytly hem-de howpsuz ulanylmagyny gazanmak maksady bilen ýerlerde degişli işleri alyp barýarlar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň