Soňky habarlar

Arhiw

Serdar Geldiýew: «Altyn asyr» AFK-nyň kubogyna mynasyp bolmaga synanyşar»

13:5419.08.2019
0
2252
Serdar Geldiýew: «Altyn asyr» AFK-nyň kubogyna mynasyp bolmaga synanyşar»

«Altyn asyryň» baş tälimçisi Serdar Geldiýew AFK-nyň Interzolagynyň ýarym finalynyň ilkinji duşuşygyndan ozal AFK-a interwýu berdi. Kapitan bu interwýuda AFK-nyň kubogy ― 2019, ondaky maksatlary hem-de şu duşuşykdan garaşýan netijesi barada aýtdy.
«Bu ýaryşyň biziň üçin uly ähmiýeti bar. Biz AFK-nyň kubogyna mynasyp bolmak maksady bilen ýola düşdük. Elbetde, ýaryşda her bir topary ýeňmek isleýäris, ýöne geçen ýyl Basradaky finalda «Air Force Club»-dan asgyn geldik. Bu ýyl ýene bir mümkinçiligimiz bar. Maksadymyz geçen ýyl hem Kuboga mynasyp bolmakdy, ol bu ýyl hem üýtgewsizligine galýar. Geçen ýyl ädimme-ädim ýol geçip, finala baryp ýetdik. Toparçalaýyn tapgyr juda täsin boldy we toparçanyň ýeňijisi «Istiklol» bilen geçirilen soňky duşuşykda kesgitlendi. Bu ýyl hem aňsat bolmady. Biz toparçalaýyn tapgyrda ýene-de gowy oýnadyk, ýöne pökgi geçirmekde biraz kynçylyk çekdik. Geçen ýylky ornumyzy gowulandyrmaga, ýaryşyň ýeňijisi bolmaga çalşarys» diýip, AFK türkmenistanly ýarym goragçynyň aýdanlaryny getirýär.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň