Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň ady üýtgedildi

10:3713.06.2019
0
3300
Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň ady üýtgedildi

Türkmenistanda köpçülikleýin bedenterbiýäni we ýokary netijeli sporty ösdürmek, sport ulgamy üçin ýokary derejeli hünärmenleriň, ussat türgenleriň, tälimçileriň taýýarlygyny kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň ady üýtgedilip, ol Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty diýlip atlandyryldy, şeýle hem şu institutyň gurluşy tassyklanyldy.

Sport we ýaşlar syýasaty ministrligine institut bilen bilelikde Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň Tertipnamasynyň taslamasyny bir aý möhletde taýýarlamak we bellenen tertipde tassyklamak tabşyryldy.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň