Soňky habarlar

Arhiw

2020-nji ýyldan başlap, Türkmenistanda ylmy işleri Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň degişli orunbasaryna tassyklamak üçin bermek tabşyryldy

10:2113.06.2019
0
2430
2020-nji ýyldan başlap, Türkmenistanda ylmy işleri Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň degişli orunbasaryna tassyklamak üçin bermek tabşyryldy

Türkmenistanyň ylmy kuwwatyny ösdürmek, ylmyň ösüşine innowasion häsiýet bermek, alymlaryň oýlap tapan täzeliklerini eziz Watanymyzy gülledip ösdürmäge, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmaga gönükdirmek, ylmy-barlag işleriniň netijeliligini ýokarlandyrmak, önümçilige we bilim ulgamyna ylmyň, tehnikanyň gazananlaryny hem-de öňdebaryjy tejribäni işjeň ornaşdyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Ylymlar akademiýasyna ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde, 2020-nji ýyldan başlap, ylmyň we tehnologiýalaryň ileri tutulýan ugurlary boýunça ylmy-barlag işleriniň alnyp barylmagyny üpjün etmek, şeýle hem alnyp barylmaly ylmy-barlag işleriniň meýilnamalaryny işläp taýýarlamak we Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň degişli orunbasaryna tassyklamak üçin bermek tabşyryldy.

Resminama bilen, ministrliklere we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna ýokarda bellenilen meýilnamalarda göz öňünde tutulan çäreleriň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek;

Maliýe we ykdysadyýet ministrligine ylmy-amaly netijeleri işläp taýýarlamalary ornaşdyrýan edaralar, kärhanalar we guramalar üçin degişli ýeňillikleri göz öňünde tutýan ykdysady höweslendiriş görkezijileri işläp taýýarlamak tabşyryldy.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň