Soňky habarlar

Arhiw

“PETRONAS Carigali (Türkmenistan) Sdn Bhd” kompaniýasy arhiw işi boýunça ýerli hünärmenleri işe çagyrýar

11:4808.06.2019
0
8035
“PETRONAS Carigali (Türkmenistan) Sdn Bhd” kompaniýasy arhiw işi boýunça ýerli hünärmenleri işe çagyrýar

Bu barada kompaniýa "Türkmenistan" gazetinde ýörite bildiriş berdi. Hünärmen gözlenilýän ugurlar we dalaşgärlerden bildirilýän talaplar barada gazetde çap edilen bildirişde şeýle diýilýär:

1. Hünärmen (Arhiw işi).
Bildirilýän talaplar:
Ähli dalaşgärler aşakda görkezilen talaplar boýunça doly maglumatlary we tassyklaýjy resminamalary bermeli:
1. Bilimi: Arhiw işi, resminamalaryň dolandyrylyşy, işewürlik dolandyryşynda ýa-da degişli pudakda deň derejeli bilimi bolmaly.
2. Iş tejribesi: Resminamalaryň gözegçiligi we resminamalaryň, arhiw maglumatlarynyň dolandyryş işlerinde azyndan 3 ýyllyk iş tejribesi bolmaly.
3. Dili: Rus we iňlis dillerini erkin bilmeli, türkmen dilini hem bilmek artykmaçlyk hasaplanylar.
4. Endikleri we başarnyklary: MS Office programmasy.
2. Kömekçi (Arhiw we resminamalaryň dolandyrylyşy).
Bildirilýän talaplar:
Ähli dalaşgärler aşakda görkezilen talaplar boýunça doly maglumatlary we tassyklaýjy resminamalary bermeli:
1. Bilimi: Türkmenistanda alnan orta bilim hakynda şahadatnama ýa-da deň derejeli diplom ýa-da şahadatnama, arhiw işi, resminamalaryň dolandyrylyşy boýunça Türkmenistanyň degişli okuw jaýyndan tassyknama.
2. Iş tejribesi: Resminamalaryň we maglumatlaryň, arhiw maglumatlarynyň dolandyrylyşy boýunça azyndan 3 ýyllyk iş tejribesi bolmaly.
3. Dili: Rus we iňlis dillerini erkin bilmeli, türkmen dilini hem bilmek artykmaçlyk hasaplanylar.
4. Endikleri we başarnyklary: MS Office programmasy.
Resmi kagyzlary “PETRONAS Carigali (Türkmenistan) Sdn Bhd” kompaniýasyndan alyp bolar.

Kompaniýanyň salgysy: Aşgabat säheri, 744027, Türkmenbaşy şaýolunyň 81-nji jaýy (blok-B).

Şeýle hem doldurylan sowalnamalary bildirişiň çap edilen gününden başlap, 2 hepdeden gijä galman “PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd” kompaniýasyna tabşyrmak haýyş edilýär. Doldurylan sowalnamalary we resminamalary tabşyrylýan hünäre degişlilikde görkezmek bilen, recruitment.tm@petronas.com.my salga elektron poçta arkaly hem ugradyp bolar. Diňe talaplara laýyk gelýän dalaşgärler söhbetdeşlige çagyrylar.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň