Baýramaly şäherinde köp gatly täze ýaşaýyş jaýlarynyň ikisi ulanmaga berildi

02:0323.05.2019
0
4028
Baýramaly şäherinde köp gatly täze ýaşaýyş jaýlarynyň ikisi ulanmaga berildi

Şu gün Baýramaly şäherinde «Türkmendemirbetonönümleri» kärhanasynyň gurluşykçylarynyň bina eden amatly ýaşaýyş jaýlarynyň ikisiniň açylyş dabarasy boldy.

Iki gatly iri panelli ýaşaýyş jaýlarynyň hersinde iki we üç otagly öýleriň 8-si ýerleşdirilip, şolarda amatly otaglar ýokary hilli gurluşyk serişdelerini peýdalanmak arkaly bina edildi. Döwrebap mebeller, häzirki zaman aşhanalary, otaglarda amatly howany üpjün edýän enjamlar bilen enjamlaşdyrylan otaglar bagtyýar maşgalalar üçin gapylaryny giňden açdy. Ýaşaýyş jaýlarynyň ýanaşyk ýerleri döwrebap derejede abadanlaşdyryldy.

Ýaşaýyş üçin aňrybaş amatlyklaryň döredilmegi boýunça bildirilýän talaplara laýyk gelmegi täze binalaryň häsiýetli aýratynlygy boldy. Häzir tutuş ýurdumyz boýunça şähergurluşyk syýasatynyň toplumlaýyn meýilnamasy amala aşyrylýar. Munuň özi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, öňdebaryjy tehnologiýalaryň we täzeçil usullaryň peýdalanylmagyny, halkymyzyň durmuşy, döredijilikli zähmeti we doly derejeli dynç almagy üçin ýokary derejeli amatly şertleriň döredilmegini esasy ugur edinýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň