Soňky habarlar

Archive news

"Şawat" süýt önümleriniň 20-den gowrak görnüşini öndürýär

10:2424.03.2019
0
429
"Şawat" süýt önümleriniň 20-den gowrak görnüşini öndürýär

Daşoguz şäherindäki «Ýüpek ýoly gurluşyk» hojalyk jemgyýetiniň «Şawat» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti indi birnäçe ýyl bäri hereket edýär. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan bu kärhanada 50-ä golaý işçiniň zähmet çekmegi netijesinde, süýt önümleriniň birnäçe görnüşi halk köpçüligine ýetirilýär. Kärhana «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda süýdüň ýaglylyk derejesi boýunça 10, aýranyň 4, gaýmagyň 3, ýagyň we peýniriň iki görnüşiniň önümçiligini ýola goýmagy meýilleşdirýär. «Şawat» häzirki wagtda süýt önümleriniň jemi 20-den gowrak görnüşini öndürýär. Bu ýerde tejribeli hünärmenler her günde 15 tonna süýdi gaýtadan işleýärler. Kärhanada her ýyl müňlerçe tonna süýt gaýtadan işlenilip, olardan taýýarlanýan önümler welaýatyň hem-de ýurdumyzyň beýleki welaýatlaryndaky söwda nokatlarynyň hem tekjelerini bezeýär.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň