Arhiw

Aşgabatda Bahreýniň Patyşasynyň resmi garşylanyş dabarasy boldy

12:0418.03.2019
0
1536
Aşgabatda Bahreýniň Patyşasynyň resmi garşylanyş dabarasy boldy

Şu gün Aşgabtda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Bahreýniň Patyşasy Hamad Bin Isa Al Halifanyň arasynda gepleşikler geçirildi.

Dostlukly döwletleriň Baştutanlarynyň şu gezekki duşuşygy taraplaryň döwletara gatnaşyklaryny hil taýdan täze derejä çykarmak, häzirki ýagdaýlary we bar bolan özara mümkinçilikleri nazara almak bilen, şol gatnaşyklara täze öwüşgin çaýmak hem-de baýlaşdyrmak isleginiň aýdyň subutnamasydyr.

Ýakyn Gündogar ýurtlary bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmek umumy bähbitlere laýyk gelýän sebit we halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmek meselelerinde uly orun eýeleýän Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridir. Bu babatda geljegi uly uzak möhletleýin hyzmatdaş hasaplanýan Bahreýn Patyşalygy bilen özara gatnaşyklary işjeňleşdirmek üçin amatly mümkinçilikler açylýar.

Şunuň bilen baglylykda, ýokary derejedäki gepleşikleriň öň ýanynda Aşgabatda türkmen-bahreýn işewürler maslahatynyň geçirilendigini bellemek gerek. Oňa gatnaşmak üçin Türkmenistana Bahreýniň wekilçilikli topary geldi. Onuň jemleri boýunça netijeli ikitaraplaýyn gatnaşyklary ýola goýmagy ugur edinýän resminamalaryň birnäçesine gol çekildi. Şeýle hem işewürler maslahatynyň çäklerinde iki ýurduň pudak ministrlikleriniň we edaralarynyň arasynda özara gatnaşyklaryň dürli ugurlary boýunça duşuşyklar hem-de gepleşikler geçirildi.

Şu günüň birinji ýarymynda belent mertebeli myhman motosikletçileriň hormat nyzamynyň ugratmagynda «Oguz han» köşkler toplumyna tarap ugrady. Bu ýerde, merkezi girelgäniň öňünde Bahreýniň Patyşasy Hamad Bin Isa Al Halifany hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mähirli garşylady.

Iki ýurduň Baştutanlary dostlarça salamlaşyp, «Oguz han» zalyna bardylar, bu ýerde belent mertebeli myhmany resmi taýdan garşylamak dabarasy boldy.

Hormat garawuly rotasynyň serkerdesi dabaraly hasabat berýär. Bahreýn Patyşalygynyň we Türkmenistanyň Döwlet senalary ýaňlanýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de Patyşa Hamad Bin Isa Al Halifa Hormat garawulynyň esgerleriniň nyzamynyň öňünden geçýärler. Bahreýniň Baştutany Türkmenistanyň resmi wekiliýetiniň agzalary bilen tanyşdyryldy. Şeýle hem belent mertebeli myhman ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylary bilen tanyşýar. Türkmenistanyň Prezidenti Bahreýn Patyşalygynyň hökümet wekiliýetiniň agzalary bilen tanyşdyryldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň