Soňky habarlar

Arhiw

Garabogaz karbamidiniň ilkinji tapgyry daşary ýurtly sarp edijilere ugradylmaga taýýar edildi

15:3617.10.2018
0
2298
Garabogaz karbamidiniň ilkinji tapgyry daşary ýurtly sarp edijilere ugradylmaga taýýar edildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Gyýanly şäherçesinde açylan polietilen we polipropilen önümçiligi boýunça gazhimiýa toplumy ýurdumyzyň gazhimiýasy senagatynyň desgalarynyň üstüni ýetirdi.

Bir aý mundan ozal Hazar sebitinde “Garabogazkarbamid” zawody açyldy, bu desga hem batly gadamlar bilen ösýän gazhimiýa senagatynyň ösmeginde möhüm tapgyr boldy. “Mitsubishi Corporation” (Ýaponiýa) hem-de “Gap Inşaat Ýatirim ve Diş Ticaret A.Ş.” (Türkiýe) kompaniýalary bilen bilelikde gurlan döwrebap kärhananyň ýyllyk kuwwaty oba hojalygynda giňden ulanylýan azot dökünleriniň 1 million 155 müň tonnasyna deňdir.

Nobatdaky senagat desgasynyň işe goýberiliş dabarasy tamamlanandan soň Gyýanlydaky gazhimiýa toplumyň binasynda oturdylan monitoryň ekranynda “Garabogazkarbamid” zawodyndan eksporta ugradylýan önümiň ilkinji tapgyrynyň ýüklenýän pursatlary görkezilýär.

Bu ýerden ugran awtoulaglar kerweni Türkmenbaşy şäheriniň Halkara deňiz portuna tarap ýola düşdüler. Bu ýerden karbamid deňiz gämileri bilen daşary ýurtly sarp edijilere ýetiriler.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň