Archive news

Tokio — 2020-ä Türkmenistanyň milli ýygyndysyny taýýarlamak boýunça guramaçylyk topary döredildi

09:2423.06.2018
0
1180
Tokio — 2020-ä Türkmenistanyň milli ýygyndysyny taýýarlamak boýunça guramaçylyk topary döredildi

“2020-nji ýylda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde geçiriljek XXXII Tomusky Olimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň ýygyndy toparlarynyň gatnaşmagy hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 13-nji aprelinde çykaran Kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, 2020-nji ýylda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde geçiriljek XXXII Tomusky Olimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň ýygyndy toparlaryny taýýarlamak boýunça guramaçylyk topary döredildi we onuň düzümi tassyklanyldy.

 

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň