Soňky habarlar

Archive news

Türkmenistanyň Prezidenti Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti Donald Trampy doglan güni bilen gutlady

12:4714.06.2018
0
3539
Türkmenistanyň Prezidenti Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti Donald Trampy doglan güni bilen gutlady

Siziň Alyhezretiňiz,

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti

jenap Donald TRAMP,

Doglan günüňiz mynasybetli meniň ýürekden çykýan gutlaglarymy we iň gowy arzuwlarymy kabul ediň!

Şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Size berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, şeýle hem amerikan halkynyň öňe gitmegine hem-de gülläp ösmegine gönükdirilen ähli başlangyçlaryňyzda we maksatlaryňyzda üstünlikleri gazanmagyňyzy arzuw edýärin.

Hormatly jenap Prezident, biziň ýurtlarymyzyň we halklarymyzyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmäge we pugtalandyrmaga üýtgewsiz taýýardygym baradaky ynandyrmalarymy kabul ediň.

Çuňňur hormatlamak bilen,

Türkmenistanyň Prezidenti

Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň