Archive news

Dünýä kubogy - 2018-iň rejenamasy(Aşgabat wagty bilen)

15:4511.06.2018
0
4693
Dünýä kubogy - 2018-iň rejenamasy(Aşgabat wagty bilen)

Turkmenportalyň redaksiýasy okyjylaryny ýakynda Russiýa Federasiýasynda başlanjak futbol boýunça dünýä çempionatyna has ýakynlaşdyrmak maksady bilen, çempionatyň rejenamasyny hödürleýär.

Bu rejenama arkaly:
- ony ýükläp almak;
- haýsy duşuşygyň haýsy wagtda (Aşgabat wagty bilen) başlanjakdygyndan habarly bolmak;
- duşuşyklaryň haýsy ýaýlymda görkeziljekdigini bilmek;
- rejenamany çap etdirip, duşuşyklaryň hasabatlarynyň statistikasyny ýöretmek

ýaly mümkinçiliklere eýe bolup bilersiňiz.

Dünýä kubogy - 2018-iň rejenamasyny ýüklemek üçin şu ýere basyň.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň