Awtomobil ulaglary ministrligi Koreýanyň ilçihanasy bilen maslahat geçirdi

03:2313.04.2018
0
4361
Awtomobil ulaglary ministrligi Koreýanyň ilçihanasy bilen maslahat geçirdi

12-nji aprelde paýtagtymyzdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynda “Durnukly ösüş üçin ulag, logistika we infrastruktura ulgamynda hyzmatdaşlyk” atly maslahat geçirildi. Ol Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministrligi hem-de Koreýa Respublikasynyň ýurdumyzdaky ilçihanasy tarapyndan guraldy.
Duşuşyga ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň birnäçesiniň — Awtomobil ulaglary ministrliginiň, Demir ýol ulaglary ministrliginiň, Aragatnaşyk ministrliginiň, Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň, Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, Döwlet gümrük gullugynyň, “Türkmenawtoýollary” döwlet konserniniň, “Türkmenhowaýollary” gullugynyň, Deňiz we derýa ulaglary döwlet gullugynyň, Strategik meýilnamalaşdyryş we ykdysady ösüş institutynyň, Türkmen logistika assosiasiýasynyň esasy hünärmenleri gatnaşdylar.
Maslahata daşary ýurtlardan gatnaşanlaryň hatarynda Koreýa Respublikasynyň esasy ýokary okuw mekdepleriniň we işewür toparlarynyň, şol sanda Inçhon milli uniwersitetiniň ýokary logistika mekdebiniň, Koreýa ulag institutynyň (KOTI), «Taewoong Logistics», «Pantos Logistics», «KJ International», «Evergreen Motors», «Hyundai Corporation», «LG International Corporation», «POSCO DAEWOO Corporation», «SK Holding», «Hyundai Engineering», «Pantos Logistics», «Urtico Logistics Baku LLC» kompaniýalarynyň wekilleri bar.
Çykyş edenler şu duşuşygyň çäklerinde ara alnyp maslahatlaşylýan meseläniň örän wajypdygyny nygtap, ulag we logistika ýaly geljegi uly ulgamda hyzmatdaşlygyň dünýä ykdysadyýetiniň globallaşýan we ählumumy durnukly ösüş şertlerinde oňyn goşulyşmak ýagdaýynyň möhüm şerti bolup durýandygyny bellediler.
Türkmen tarapynyň tanyşdyryşlarynda Aziýa — Ýuwaş ummany döwletleri, şol sanda Koreýa Respublikasy bilen netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmagyň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda üstünlikli durmuşa geçirilýän Türkmenistanyň daşary syýasy strategiýasynyň esasy meseleleriniň biri bolup durýandygy bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk türkmen-koreý gatnaşyklarynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Häzirki wagtda bu ýerde bilelikdäki düzümleýin we logistik taslamalary durmuşa geçirmek, uzak möhletli maýa goýumlaryny goýmak üçin giň mümkinçilikler açylýar.
Koreý tarapynyň wekilleri özara bähbitli hyzmatdaşlygyň geljegini ara alyp maslahatlaşmagyň barşynda deňhukuklylyk we özara bähbitlilik ýörelgeleri esasynda döwletara gatnaşyklaryň soňky ýyllarda okgunly ösýändigini kanagatlanma bilen bellediler. Dürli derejelerde geçirilýän yzygiderli gatnaşyklar munuň aýdyň subutnamasydyr. Şol gatnaşyklar Koreýa Respublikasynyň esasy kompaniýalarynyň geljegi uly türkmen bazarynda işiniň has-da işjeňleşmegine ýardam etdi.
Maslahatyň çäklerinde ozal dürli derejede gazanylan ikitaraplaýyn ylalaşyklary ilerletmek barada pikir alşyldy, täze işewür pikirleriň birnäçesi beýan edildi hem-de olary iş ýüzünde durmuşa geçirmek boýunça anyk ädimler göz öňünde tutuldy.
Maslahata gatnaşyjylar Ýewraziýada ulag gatnawlaryny ösdürmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşmak boýunça hünärmenleriň hem-de bilermenleriň duşuşygynyň ähmiýeti barada aýdyp, bu ulgamda özara bähbitli taslamalaryň durmuşa geçirilmeginiň sebitiň döwletleriniň mundan beýläk-de ýakynlaşmagyna kuwwatly itergi berjekdigini, maýa goýumlarynyň gelmegine hem-de tutuş yklymyň ýurtlarynyň we halklarynyň bähbidine netijeli hyzmatdaşlyga ýardam etjekdigini bellediler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň