Soňky habarlar

Archive news

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň gaznasy döredildi

20:5325.03.2018
0
4763
Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň gaznasy döredildi

Ýurdumyzda geçirilýän halkara sport ýaryşlaryny ýokary derejede guramaçylykly geçirmek, Olimpiýa we Aziýa oýunlarynda, dünýä we Aziýa çempionatlarynda we beýleki halkara ýaryşlarda sportuň görnüşleri boýunça çykyş etjek Türkmenistanyň ýygyndy toparlarynyň türgenlerini ýokary derejede taýýarlamak bilen bagly çykdajylary maliýeleşdirmek hem-de Türkmenistanyň ýygyndy toparlarynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny has-da berkitmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň gaznasy döredildi we onuň Düzgünnamasy tassyklanyldy.

 

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň