Archive news

«PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy Malaýziýanyň UTP uniwersitetine okamaga çagyrýar

19:1810.01.2018
0
11224
«PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy Malaýziýanyň UTP uniwersitetine okamaga çagyrýar

«PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) SdnBhd» kompaniýasy Malaýziýanyň «PETRONAS» Tehnologiki uniwersitetinde 2018-2019-njy okuw ýylynda okamak üçin dalaşgärleri kabul edip başlaýar.

*Maşyngurluşygynyň tehnologiýasy
*Himiki maşyngurluşyk
*Nebitgaz çykarmagyň tehnologiýasy
*Elektrika we elektronika
*Geologiýa we geofizika 
*Maglumat kompýuter tehnologiýalary/Işewür maglumat bermegiň ulgamy

Resminamalar kabul edilende şu aşakdaky görkezijiler göz öňünde tutular:

1.Ýaşy: 17-23 ýaş
2.Maşgala ýagdaýy: öýlenmedik/durmuşa çykmadyk
3.Iňlis dilini bilişine bildirilýän talaplar 
— IELTS boýunça iň pes bal 5.0 ýa-da 
— Iň pes bal TOEFL PBT 500 
4.Orta mekdebi matematika, himiýa, fizika hem-de inžener ylmyna degişli bolan beýleki 2 ders boýunça gowy we has gowy netijeler bilen üstünlikli tamamlamagy. 
5. Merkdepden daşary çärelere işjeň gatnaşmagy 
6.Güýçli liderlik häsiýetleri

Zerur bolan resminamalaryň sanawy:

— Bellenen nusgadaky sowalnama. 
— Pasportyň göçürmesi (ýerli we daşary ýurt)
— doly orta bilim hakyndaky attestatyň göçürmesi 
— Sertifikat hem-de TOEFL/IELTS ballaryň tassyklamasy 
— 3,5*5 möçberdäki 9 sany surat (mawy fon)
— Dalaşgäriň täzelenen rezýumesi 
— Beýleki bar bolan sertifikatlar ýa-da ugrukdyryjy resminamalar

Zerur bolan resminamalaryň ählisi iňlis diline terjime edilmelidir we çap edilen hem-de elektron görnüşinde (kompakt-diskde) berilmelidir.

Resminamalar “PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) SdnBhd” kompaniýasynyň edarasynda şu salgy boýunça 2018-nji ýylyň 1-nji fewralyna çenli kabul ediler: Aşgabat şäheri, 744027, Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy köçesi, 81 (blok B).

Talaplara doly laýyk gelýän dalaşgärler geljekki synaglar we söhbetdeşlik üçin çagyrylar.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň