Archive news

Türkmenistanyň Prezidenti Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanylan foruma gatnaşyjylary gutlady

04:2111.12.2017
0
3432
Türkmenistanyň Prezidenti Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanylan foruma gatnaşyjylary gutlady

Hormatly halkara maslahatyna gatnaşyjylar!
Gadyrly myhmanlar!

Sizi «Halkara gatnaşyklarynda Bitaraplyk syýasaty we öňüni alyş diplomatiýasy: Türkmenistanyň tejribesi we onuň ähmiýeti» atly halkara maslahatynyň işiniň başlanmagy, şeýle hem ýetip gelen Halkara Bitaraplyk güni bilen tüýs ýürekden mähirli gutlaýaryn!-diýlip, hormatly Prezidentimiziň gutlagynda aýdylýar.

Siziň wekilçilikli maslahatyňyzyň Milletler Bileleşigine agza döwletleriň ählisiniň sebitde hem-de dünýäde parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmekde bitaraplygyň ähmiýetine ýokary baha bermek bilen, Türkmenistanyň halky bilen bilelikde halkara gatnaşyklarynda bitaraplyk syýasatynyň dabaralanmagynyň giňden bellenilýän günlerinde geçirilmegi çuňňur mana eýedir. Parahatçylyk söýüjilik ýörelgelerine ygrarly bolup, Bitaraplyk syýasatyna berk eýermegiň tarapdary bolmak bilen, Turkmenistan durnukly ösüşiň we öňe gitmegiň hatyrasyna milli, şeýle hem ählumumy bähbitlere laýyk gelýän oňyn hyzmatdaşlyga gönükdirilen daşary syýasatyny gyşarnyksyz alyp barýar- diýilip, gutlagda bellenilýär.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň