Soňky habarlar

Archive news

Istanbulyň nusgawy türk sazlary topary

01:2707.12.2017
0
3205
Istanbulyň nusgawy türk sazlary topary

Şükrü ALKAN, toparyň çeper ýolbaşçysy: - Türkiýäniň Medeniýet ministrligi tarapyndan 1992-nji ýylda döredilen mehter toparymyzyň özüne, gurluşyna laýyk taryhy bar. Iň bolmanda, topar sazandalarynda depiň, tüýdügiň bolmagynyň hem öz sebäbi bar. Ähli düzgünler, görnüşler taryha ser salnyp, içgin öwrenmeklik netijesinde ýola goýlan. Häzirki wagtda Istanbulyň nusgawy türk sazlary toparymyz dünýäniň 50-den gowrak döwletinde 100-e golaý konsert berip, halkymyzyň nusgawy eserlerini dünýä ýüzüne ýaýýar. Bu topar bilen birlikde men hem Türkmebistanda ilkinji gezek. Muňa garamazdan, ýene birnäçe gezek türkmen topragyna gelmekligi isleýäris!

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň