Archive news

Garmämmet Şamämmedow: Men öz toparyma ýürekden guwanýaryn

17:0522.09.2017
0
461
Garmämmet Şamämmedow: Men öz toparyma ýürekden guwanýaryn

22-nji sentýabrda hepdäniň anna güni Sportuň oýun görnüşleri toplumynda erkekleriň arasynda erkin usulda alyş görnüşi boýunça -80 kg agram derejesinde geçirilen ýarym finalda üstün çykan Garmämmet Şamämmedowyň (Türkmenistan) beren gürrüňi :  

Garmämmet Şamämmedow (Türkmenistan)

Türkmenistanyň göreş boýunça toparlary barada:
«Men öz toparyma ýürekden guwanýaryn. Öz hasabymyza ýene bir medallyk goşant goşanym üçin hem özüme guwanýaryn».

Türkmen türgenleriniň üstünligi barada:
«Hakykatdanam şeýle köp medal gazanmak biz türgenlere gaýduwsyzlyk duýgusyny bagyş etdi. Bu biziň Aşgabat 2017-de oýunlarynyň başlanan birinji gününden bäri baş ruhy ýörelgämiz».

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň