Tarik Saidi, “News Central Asia” saýtynyň habarçysy: Halkara sport ýaryşlarynyň üstünlikli geçirilmegi milli bitewüligi pugtalandyrmagyň aýdyň kepilidir.

16:3922.09.2017
0
99
Tarik Saidi,   “News Central Asia”  saýtynyň habarçysy:  Halkara sport ýaryşlarynyň üstünlikli geçirilmegi milli bitewüligi pugtalandyrmagyň aýdyň kepilidir.

Biz oýunlaryň ortasyna golaýlaşýarys. Medal sany boýunça Türkmenistan öňdeligi eýeleýär. Halk öz türgenlerine çaksiz buýsanýar. Şol bir wagtda hem adamlar Türkmenistanyň raýatydygyna guwanýarlar. 

Oýunlaryň dowamynda täze gahrymanlar hem-de nusga alarlyk şahsyýetler kemala gelýär. Medallara mynasyp bolan ýaş türgenler öz deň-duşlary üçin nusga alarlyk mekdep, ruhlandyryjy çeşme bolup hyzmat edýärler. 

«Aşgabat 2017» oýunlary görelde alarlyk ajaýyp nusgalyklaryň çeşmesi bolup çykyş edýär.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň