Medeniýet ulgamy ösüş ýolunda

18:1006.08.2017
0
439
Medeniýet ulgamy ösüş ýolunda

Ministler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň 4-nji awgustda geçirilen bilelikdäki mejlisinde  Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Garajaýew awgust aýynda geçiriljek çäreleriň we medeni-durmuş maksatly binalary açyp ulanmaga bermegiň tertibi barada habar berildi.

Medeniýet ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek, halklaryň arasyndaky dostluk gatnaşyklaryny  pugtalandyrmak maksady bilen, ýylyň başyndan bäri  birnäçe döwletlerde Türkmenistanyň  Medeniýet günleri hem-de dostlukly ýurtlaryň  şeýle çäreleri Aşgabatda geçirildi.

Hasabat döwründe döwrüň talaplaryna laýyklykda, teatrlaryň, muzeýleriň, kitaphanalaryň we medeniýet ulgamynyň we beýleki edaralarynyň işini kämilleşdirmek boýunça işleriň yzygiderli alnyp barlandygy bellenildi. 

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň