Soňky habarlar

Arhiw

Täze okuw ýylynda birinji synpa barýan körpelere 142 819 sany öwrediji kompýuterler satyn alnar

11:1310.07.2017
0
1012
Täze okuw ýylynda birinji synpa barýan körpelere 142 819 sany öwrediji kompýuterler satyn alnar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň Prezidentiniň bilim syýasatyny durmuşa geçirmek, ýaş nesillerimiziň döwrebap bilim-terbiýe almagy üçin amatly şertleri döretmek we kompýuter sowatlylygyny ýokarlandyrmak, şeýle hem ýurdumyzyň umumy orta bilim berýän mekdeplerine 2017—2018-nji okuw ýylynda 1-nji synpa okuwa kabul edilýän okuwçylara öwrediji kompýuterleri sowgat bermek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Bilim ministrligine 142 819 sany öwrediji kompýuterleri satyn almak, Türkmenistana getirmek, bilim edaralarynda gurnamak hem-de olara tehniki hyzmat etmek barada “Aýdyň gijeler” hojalyk jemgyýeti bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň