Soňky habarlar

Archive news

Türkmenistanyň Baş döwlet salgyt gullugy Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň garamagyna berildi

06:1609.07.2017
0
6836
Türkmenistanyň Baş döwlet salgyt gullugy Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň garamagyna berildi

Ykdysadyýet, maliýe we bank toplumynyň gurluş düzümini kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Baş döwlet salgyt gullugyny Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň garamagyna bermek hem-de ony Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň Salgyt müdiriýeti diýip atlandyrmak bellenildi.

Türkmenistanyň Maliýe ministrligine:

Ministrligiň Salgyt müdiriýeti hakyndaky Düzgünnamanyň taslamasyny işläp taýýarlamak we bellenen tertipde tassyklamak;

karardan gelip çykýan üýtgetmeleri Türkmenistanyň 2017-nji ýyl üçin Döwlet býujetine girizmek;

Türkmenistanyň Adalat ministrligi bilen bilelikde karardan gelip çykýan üýtgetmeleri we goşmaçalary Türkmenistanyň kanunçylygyna girizmek baradaky teklipleri bir aý möhletde taýýarlamak we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetine bermek tabşyryldy.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň