Archive news

BMG-niň bilermenleri Durnukly ösüşiň maksatlaryny gazanmakda Türkmenistanyň ösüşine ýokary baha berýärler

02:2121.06.2017
0
2363
BMG-niň bilermenleri Durnukly ösüşiň maksatlaryny gazanmakda Türkmenistanyň ösüşine ýokary baha berýärler

Ykdysadyýet we ösüş ministrliginde Birleşen Milletler Guramasynyň wekilleriniň hem-de Türkmenistanyň dürli ministrlikleriniň we edaralarynyň hünärmenleriniň duşuşygy geçirildi. Ol Durnukly ösüşiň maksatlarynyň durmuş görkezijilerini ara alyp maslahatlaşmaga bagyşlandy.

Munuň özi Durnukly ösüşiň maksatlarynyň (DÖM) monitoring ulgamy boýunça halkara bilermen Gereltui Altankhuangyň missiýasynyň çäklerinde guralýan duşuşyklaryň tapgyrlaryndan biri bolup, ol Türkmenistanyň Hökümeti hem-de BMG-niň DÖM-ni gazanmak işleri boýunça ýurdumyzdaky topary bilen maslahatlaşmak üçin iş sapary bilen geldi.

Duşuşykda bellenilişi ýaly, 2015-nji ýyldan soňky döwür üçin ählumumy gün tertibini amala aşyrmak üçin halkara hukugyna görä döwletleriň borçnamalaryna laýyklykda ähli derejelerde toparlaýyn hereketlere toplumlaýyn çemeleşme zerur bolup durýar. Munuň özi ministrltkler we edaralar boýunça, şol sanda Statistika baradaky döwlet komiteti boýunça DÖM-ni gazanmakda ösüşe baha bermek üçin ölçegler ulgamynyň işlenip taýýarlanmagyny göz öňünde tutýar.

Duşuşykda bar bolan statistika görkezijileriň auditi boýunça geçirilýän işleriň netijelerine, pudagara gatnaşyklaryň usullaryna hem-de Türkmenistanyň şertlerine uýganlaşdyrylan döwlet syýasatynda öz beýanyny tapýan Durnukly ösüşiň maksatlaryny gazanmakda jogapkär milli institutlar ulgamyny kämilleşdirmegiň ugurlaryna garaldy.

Duşuşyga Statistika baradaky döwlet komitetiniň, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň, Daşary işler ministrliginiň, Oba we suw hojalygy ministrliginiň, Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komitetiniň, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Demokratiýa we adam hukuklary baradaky Türkmen milli institutyň, Bilim ministrliginiň, Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň wekilleri gatnaşdylar.

BMG tarapyndan BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň, ÝUNISEF-niň, BSGG-niň hünärmenleri gatnaşdylar.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň