Archive news

Afrika yklymynda türkmen milli Göreşiniň federasiýasy döredildi

02:3222.05.2017
0
4434
Afrika yklymynda türkmen milli Göreşiniň federasiýasy döredildi

Günorta Afrika Respublikasynyň Keýptaun şäherinde türkmen göreşi boýunça Afrikanyň ilkinji çempionaty geçirildi, şeýle hem Afrika yklymynyň Göreş federasiýasy döredildi — diýlip, türkmen döwlet habarlar Agentliginde aýdylýar.

Çempionata 10-dan gowrak ýurtdan türgenler gatnaşdylar. Ýaryşlar erkekler üçin üç agram derejesinde, zenanlar üçin üç agram derejesinde guraldy. Bäsleşiklere Türkmenistanyň Guşakly göreş milli federasiýasynyň wekilleri eminlik etdiler.

Türkmenistanyň Sport baradaky döwlet komiteti tarapyndan halkara we milli sport guramalary bilen hyzmatdaşlykda göreş boýunça yklym federasiýalaryny döretmek hem-de sportuň bu görnüşini Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasyna girizmek boýunça yzygiderli işler alnyp barylýar.

Häzirki wagta çenli dünýäniň ýigrimiden gowrak ýurdundan sportuň bu görnüşi boýunça Milli federasiýalar döredildi. Olaryň arasynda ýakyn hyzmatdaşlyk ýola goýuldy, şol gatnaşyklaryň bir görnüşi sebitleýin ýaryşlaryň guralmagydyr, munuň özi türkmen göreşiniň dünýä sport giňişliginde meşhurlyga eýe bolmagyna ýardam berýär.            

2017-nji ýylyň mart aýynda Litwa Respublikasynda Ýewropa göreş federasiýasy döredildi. Eýýäm 29-njy aprel — 2-nji maý aralygynda Serbiýa Respublikasynyň Nowi-Sad şäherinde yklymyň taryhynda ilkinji gezek 10 ýurtdan: Belarusdan, Azerbaýjandan, Latwiýadan, Estoniýadan, Litwadan, Polşadan, Serbiýadan, Gruziýadan, Ukrainadan hem-de Russiýadan türgenleriň gatnaşmagynda türkmen göreşi boýunça Ýewropanyň çempionaty guraldy. Bu ýaryşlar 70 we 90 kilogram agram derejelerinde erkekleriň we zenanlaryň arasynda geçirildi.

Türkmenistanyň Sport baradaky döwlet komitetiniň hünärmenleri Guşakly göreş boýunça bütindünýä komitet, şeýle hem 2015-nji ýylda döredilen hem-de edara binasy Aşgabat şäherinde ýerleşýän Bütindünýä göreş federasiýasy bilen hyzmatdaşlykda türkmen göreşini dünýäniň dürli künjeklerinde wagyz etmek boýunça yzygiderli işler alyp barýarlar. Şu ýylyň maý aýynyň başynda Günorta Amerikada hem göreş federasiýasynyň döredilendigi baradaky şatlykly habar gelip gowuşdy. 2017-nji ýylyň aýagynda göreş boýunça bu yklymyň ilkinji çempionatyny geçirmek meýilleşdirilýär.

Mundan başga-da göreş boýunça bäsleşikler 2017-nji ýylyň iýul aýynda Polşanyň Wroslaw şäherinde geçiriljek Bütindünýä oýunlarynyň maksatnamasyna girizildi.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň