ТОЙ- БАЙРАМ- ДОГЛАН ГУН ГУТЛАМАК УЧИН ТЭСИН МИЛЛИ БУКЛЕТ CАТЫЛЯР!

0
1279
Telefon belgiňiz:
99365613738
Pocta:
akshapak@gmail.com
ТОЙ- БАЙРАМ- ДОГЛАН ГУН ГУТЛАМАК УЧИН ТЭСИН МИЛЛИ БУКЛЕТ CАТЫЛЯР! Оны Ашгабатда хем-де Велаят шэхер ве обаларында Яйрадышмага Партнер Ишгэрлер Гозлейэс!

Туркменистан Ылымлар Академиясынын Чапханасы,
Энелере, Эжелере, Дайзалара, Аял доганлара, окадян Мугаллымалара, Якын Жоралара… оларын Доглан Гунлеринде, 8 Март ве бейлеки Байрамларында Совгат этмек учин я-да умуман, Шат эдип- Ядыгэрлик бермек учин -СОВГАТ- атлы, Орэн Овадан суратлар билен безелен Буклети (2 сахыпалы Милли Открытканы) чап этди! Буклетин ичинде Аял-гызлары васп эдйан Орэн Тэсирли Гошгы ерлешдирилди. Шейле хем оны Кимин – Киме совгат берйэнлиги язылян Графа хем гойландыр. Ол Тоя гелен Хорматлы Мыхманлара пайламага хем Лайык зат!
Адаты Бахасы = 5 манат.

2) ШУ БУКЛЕТИ БИЛЕ ЯЙРАТМАК УЧИН ПАРТНЕРЛАР (ИШГЭРЛЕР) ГОЗЛЕЙЭС!

Ягны олар бу Буклети Халк копчулигине (Мекдеп, Садик, Дукан, Ательелере, шейле хем бейлеки Эдараларда ишлейэн Аял-гызлара горкезип ве Заказ тапып гелсе, хер сатылан Буклетден 4 МАНАДЫНЫ ОНУН ОЗУНЕ ГОЙЯРЫС!
Улы Эдаралар муны 8 Март байрамы вагтында Совгат этмек учин хем алып билер!

3)КАНЦТОВАР ВЕ СОВГАТЛЫК ХАРЫТЛАР САТЯН ДУКАНЛАР (я-да АЙЛАНЫП САТЖАК адамлар)

муны сатмак учин бизден ОПТОМ сатын алсалар, биз бу Буклети хатда Орэн Арзан Нырхдан гойберип билерис! Хатда - 1 манатдан! Тел: 61 37 38
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler