Q90 kiçi akyly sagat

0
684
Telefon belgiňiz:
+99365281662
Pocta:
asiatech.tm@gmail.com
Bahasy:
680
Akylly çaga sagat Q90 bilen çaganyň ýerleşýän ýerinden elmydama habarly bolarsyňyz. Çagyryşyňyza jogap bermese-de, ony eşidip bilersiňiz. Çaga howp abananda bir düwmä basyp size jaň edip biler. Şol bir wagtyň özünde, sagat sazlamalaryny üýtgedip ýa-da öçürip bilmez – diňe sagady dolandyryp bilersiňiz. GPS yzarlaýjyly sagadyň jübi telefonynyň ähli funksiýalary bar, ýöne ony ýitirmek gaty kyn. Wi-Fi ulanyp koordinatlary goşmaça kesgitlemek, çaganyň ýerleşýän ýerini kesgitlemegiň takyklygyny ýokarlandyrýar.
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler