Latest News

News Archive

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik yglan edildi

0
3701
Address:
Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy.
Phone:
39-46-39, 39-46-38, 39-46-32.
Last update:

1. LOT ¹ 118.
Gökdepe etrabynyň Köpetdag geňeşligindäki täze, döwrebap obanyň içki elektrik geçiriji ulgamynyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

2. LOT ¹ 120.
Gökdepe etrabynyň Köpetdag geňeşligindäki täze, döwrebap obanyň içki suwaryş ulgamynyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

3. LOT ¹ 121.
Gökdepe etrabynyň Köpetdag geňeşligindäki täze, döwrebap obanyň içki lagym geçiriji ulgamynyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

4. LOT ¹ 122.
Gökdepe etrabynyň Köpetdag geňeşligindäki täze, döwrebap obanyň daşky agyz suw geçiriji ulgamynyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

5. LOT ¹ 123.
Gökdepe etrabynyň Köpetdag geňeşligindäki täze, döwrebap obanyň daşky elektrik geçiriji ulgamynyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

6. LOT ¹ 146.
Mary etrabynyň Watan geňeşliginiň suw geçiriji ulgamynyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

7. LOT ¹ 208.
Serwer enjamlaryny gurnamak işlerini ýerine ýetirmek.
Buýrujy: Aşgabat şäher häkimligi.

8. LOT ¹ 339.
Awtomobil ýollaryny gurmak we ulanmak boýunça Baş gözegçilik müdirliginiň buýurmagynda Aşgabat — Gökdepe demirgazyk sowma awtomobil ýolunyň A.Nyýazow şaýoly bilen G.Kulyýew köçesiniň kesişýän ýerinden başlap, Gökdepe şäheriniň günbatar tarapyna çenli böleginiň durkuny täzelemek (0 — 49 km), şeýle hem ýoluň PK 345+50, PK 376+17, PK 470+84, PK 475+52 böleginde gurulmaly köprüler üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligi.

9. LOT ¹ 368.
Oguz han adyndaky «Türkmenfilm» birleşigi üçin ýöriteleşdirilen kompýuter enjamlaryny we kompýuter toruna degişli gurallary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti.

10. LOT ¹ 387.
«Lebapwelaýatagyzsuw» birleşiginiň agyz suw desgalaryna gerekli enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

11. LOT ¹ 394.
Ak bugdaý etrabynyň Öňaldy geňeşliginiň çägindäki täze, döwrebap obanyň içki we daşky suwaryş, elektrik, agyz suw, lagym geçiriji ulgamlarynyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

12. LOT ¹ 395.
Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtoulag ýolunyň Ahal welaýatynyň çäginden geçýän böleginde elektrik geçiriji ulgamyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

13. LOT ¹ 410.
Welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň Gyzylarbat şäher ýaşaýyş jaý ulanyş trestine degişli köçeleriň ugrundaky yşyklandyryjylary çalyşmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

14. LOT ¹ 411.
Balkan welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň etrap-şäher jemagat hojalygy müdirlikleri üçin zerur esbaplary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

15. LOT ¹ 424.
Aşgabat — Türkmenbaşy awtoulag ýolunyň Bäherden şäheriniň çäginden geçýän 4560 metr böleginiň ugrunda yşyklandyryjylary oturtmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

16. LOT ¹ 426.
Daşoguz şäheriniň Görogly köçesiniň ugrundaky köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň daşky inženerçilik ulgamlary hem-de ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyrmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

17. LOT ¹ 432.
Gidrometeorologiýa baradaky gullugyň edara binasynyň daş ýüzündäki wideodiwar üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

18. LOT ¹ 433.
Gidrometeorologiýa baradaky gullugyň ulgamyndaky web saýtlary güýçlendirmek, goramak, olara hyzmat etmek howpsuzlygyny üpjün etmek üçin programmalary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

19. LOT ¹ 434.
Gidrometeorologiýa baradaky gullugyň edara binasynyň ýyladyjy we sowadyjy ulgamy üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

20. LOT ¹ 435.
Gidrometeorologiýa baradaky gullugyň edara binasyny üznüksiz tok çeşmesi bilen üpjün edýän (UPS) enjam üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

21. LOT ¹ 440.
Gulluga degişli binalaryň düýpli abatlaýyş işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

22. LOT ¹ 473.
Degişli edara binasynyň daş-töweregini abadanlaşdyrmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

23. LOT ¹ 503.
Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň edara binasyna suw ölçeýji enjamy satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti.

24. LOT ¹ 504.
Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň talyplar şäherçesinde ýerleşýän gazanhananyň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Bilim ministrligi.

25. LOT ¹ 511.
Şäheriň Garaşsyzlyk hem-de Arçabil şaýollarynyň çatrygynda ýerleşdirilen Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň sütüniniň enjamlaryny düýpli abatlamak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

26. LOT ¹ 516.
Lebap welaýatynda ýerleşýän awtoduralgada guruljak sanitar-durmuş binalarynyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy.

27. LOT ¹ 519.
Welaýatyň çäginde gurulýan ýokary tizlikli awtoulag ýoluna barýan birikdiriji ýollary gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

28. LOT ¹ 527.
Türkmenabat — Ýassydepe awtoulag ýolundan MÇ-2 kärhanasyna barýan demir ýol geçelgesine çenli ýoluň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

29. LOT ¹ 528.
Ministrligiň maliýe-hojalyk ulgamy üçin niýetlenen ýörite programma üpjünçiligini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

30. LOT ¹ 532.
Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtoulag ýolunyň Ahal welaýatynyň çäginden geçýän böleginde elektrik geçiriji ulgamyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

31. LOT ¹ 533.
Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtoulag ýolunyň Ahal welaýatynyň çäginden geçýän böleginde elektrik geçiriji ulgamyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

32. LOT ¹ 536.
Esenguly etrabynyň Ekerem, Gamyşlyja, Bugdaýly, Şahman, Orunçäge obalarynyň suw geçirijisiniň gurluşygy, Türkmenbaşy etrabyndaky Baş sakadan Gürji, Goşaoba obalaryna barýan suw eltiji desgalary düýpli abatlamak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

33. LOT ¹ 537.
Gumdag şäherçesiniň Magtymguly köçesiniň günorta tarapynda ýerleşýän 160 orunlyk çagalar bagynyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

34. LOT ¹ 553.
Ministrligiň ýörite inžener tehnikalaryna awtoşinalary, lak we boýag önümlerini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

35. LOT ¹ 554.
Ministrligiň Baş üpjünçilik we tyl müdirliginiň zerurlygy üçin alýumin mytara we alýumin gazanjyklaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

36. LOT ¹ 556.
Bereket etrap prokuraturasynyň edara binasynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

37. LOT ¹ 561.
Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň edara binasynyň bug gazanlaryna, sowadyjy hem-de howalandyryjy ulgamlaryna gerek bolan ätiýaçlyk şaýlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti.

38. LOT ¹ 567.
Köýtendag şäheriniň Türkmenistan, B.Kerbabaýew köçeleriniň, Magdanly şäheriniň 2-nji kiçi etrapçasynyň Watan köçesiniň, Kerki şäheriniň S.A.Nyýazow, K.Taňrygulyýew, R.Möwlýamow köçeleriniň, Dänew etrabynyň Garaşsyzlyk şäherçesiniň Demirgazyk, Altyn asyr köçeleriniň ugrunda ýerleşýän ýaşaýyş jaýlarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

39. LOT ¹ 573.
Ministrligiň ýanyndaky «Awaza» sport toplumynyň binalaryndaky sowadyjy we howalandyryş ulgamlarynda düýpli abatlaýyş işlerini ýerine ýetirmek.
Buýrujy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

40. LOT ¹ 574.
Ministrligiň institutynyň we degişli harby bölüminiň binalaryndaky çiller sowadyjy ulgamlarynda düýpli abatlaýyş işlerini ýerine ýetirmek.
Buýrujy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

41. LOT ¹ 577.
Sakarçäge etrabynyň Sakarçäge şäherçesinde mätäçlik çekýän adamlar üçin 4 gatly, 48 öýli 1 sany ýaşaýyş jaýyny gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

42. LOT ¹ 580.
A.Nyýazow şaýolunyň 131-nji (15) we 144-nji (28 b) ýaşaýyş jaýlarynyň düýpli abatlaýyş işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

43. LOT ¹ 583.
Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň “Mukaddeslik meýdançasyny” abadanlaşdyrmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

44. LOT ¹ 584.
Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Magtymguly daýhan birleşiginiň çäginden agaç nahallaryny ekmek üçin bölünip berlen 214,4 gektar ýeriň suwaryş ulgamynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti.

45. LOT ¹ 585.
Balkanabat şäheriniň Jemagat hojalygy müdirliginiň hasabyndaky “Ilkinjiler” ýadygärliginiň ýanaşyk ýerlerini abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

46. LOT ¹ 587.
Büzmeýin etrabynyň A.Ataýew köçesiniň Görogly köçesinden Gurbansoltan eje şaýoluna çenli aralygynyň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

47. LOT ¹ 591.
Dänew şäherindäki hem-de Saýat şäherçesindäki hassahanalaryň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

48. LOT ¹ 594.
Mary etrabynyň Watan geňeşliginiň suw geçiriji ulgamlarynyň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

49. LOT ¹ 611.
Ministrligiň bölümleri üçin harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

50. LOT ¹ 612.
Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Göz keselleri ylmy-kliniki merkezi üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

51. LOT ¹ 614.
Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Stomatologiýa okuw-önümçilik merkezi üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

52. LOT ¹ 618.
Balkanabat şäherinde ýerleşýän welaýat Adalat bölüminiň, döwlet kepillendiriş edarasynyň hem-de adwokatlar kollegiýasynyň edara jaýlarynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

53. LOT ¹ 624.
Olimpiýa şäherçesiniň binalaryndaky we desgalaryndaky ýangyn habar beriji enjamlaryna tehniki hyzmat etmek.
Buýrujy: Aşgabat şäher häkimligi.

54. LOT ¹ 630.
Dessin işlerini has-da gowulandyrmak we gullukda peýdalanmak üçin zerur bolan enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: degişli döwlet edarasy.

55. LOT ¹ 635.
Çärjew etrabynyň Amyderýa geňeşliginiň ýagtylandyryş ulgamy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

56.LOT ¹ 502.
Şabat etrabynyň Şatlyk geňeşliginiň Täzebazar obasynda gurulýan 200 orunlyk medeniýet öýüniň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

Bäsleşik 2022-nji ýylyň 13-nji dekabrynda geçirilýär. Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar baradaky maglumatlary şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmalar esasynda hem-de e.fineconomic.gov.tm internet sahypasyndan alyp bilersiňiz: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi.

Telefon belgileri: 39-46-39, 39-46-38, 39-46-32.

If you notice an error in the text, please select it and press < strong> Ctrl + Enter

Comments
To leave a comment, log in or register
By topic