Последние новости

Архив новостей

TÝL – 2015, 16-njy tapgyrdan soň, gyzykly hasaplamalar

0
1279
TÝL – 2015, 16-njy tapgyrdan soň, gyzykly hasaplamalar

Tapgyryň umumy aýratynlyklary:

Artykmaçlyk ýer eýelerinde: tapgyrda geçirilen 5 duşuşygyň 4-sinde ýer eýeleri, birinde myhmanlar ýeňiş gazandy.

Tapawutlananlar 70: Şu tapgyrdan soň, möwsümde derwezelere pökgi geçiren futbolçylaryň sany 70-e çykdy.

6 futbolçy 10-a ýetdi: Şu tapgyrda Guwanç Abylow («Hazyna») bilen Altymyrat Annadurdyýewiň («Ahal») 2 gol geçirmegi netijesinde, möwsümde 10 we ondan kän gol geçiren futbolçylaryň sany 6-a ýetdi.

Indi iki tapgyr bäri: Ýokary ligada geçirilýän duşuşyklarda indi iki tapgyr bäri deňlik bilen tamamlanan duşuşyk ýok.

5 duşuşykda 13 gol: Tapgyrda derwezelere 13 pökgi girizilipdir. Mundan göni 10 tapgyr ozal hem – 6-njy tapgyr hem 13 bilen tamamlanypdy.

Gollar artmak bilen: Şu tapgyrdan, soň möwsümde 20-den kän gol geçiren toparlaryň hem, geçirden toparlaryň hem sany 6-a deň boldy.

Ýekeje: Tapgyrda 13 goldan diňe ýekejesi 11 metrlik jerime urgusyndan geçirildi.

Astanowlaryň tapgyry: Tapgyr doganlar Astanowlaryň öz toparlaryna ýeňiş getirendikleri bilen hem aýratynlyga eýedir. Umytjan Astanow «Altyn asyra», jigisi Muhammet Astanow HTTU-a ýeňiş getirdi.

 

“Hazyna" 2 — 1 “Merw”

Gollar:

0-1 - 10' Azat Orazmuhammedow,

1-1 - 34' Guwanc Abylow,

2-1 - 45+1' Guwanc Abylow.

Diňe duşuşykda däl: Azat Orazmuhammedowyň «Merwiň» futbolçylaryny we janköýerlerini ruhlandyran goly diňe duşuşykdaky däl, futbolçynyň şu möwsümdäki hem ilkinji goludyr.

Ýeňişlerden gelen deňlik: Mundan 8 tapgyr ozal Baýramalyda geçirilen duşuşykda «Merw» hem «Hazynany» edil şu hasap bilen ýeňipdi.

Ýaşyl meýdanda 760-njy gezek: Bu duşuşyk «Merw» toparynyň milli ýaryşlardaky 760-njy duşuşygy hökmünde taryha girdi.

Müň bir gije däl, müň bir gol: Şu duşuşykdan soň, «Merwiň»  milli ýaryşlarda derwezesinden geçirden gollarynyň sany müňden geçdi, has takygy, 1001 gol boldy.

Ýene bir 20-likçi: Ahyrsoňy «Hazyna-da» şu möwsümde 20 gol geçiren toparlaryň sanawyna goşuldy. Ol bu sanawa 6-njy topar bolup goşuldy.

13 tapgyr soň: Guwanç Abylow duşuşykda ajaýyp oýun görkezip, garşydaş derwezä 2 pökgini girizmegi başardy. Ýöne futbolçynyň bu başarnygy ilkinji gezek däl. Ol mundan öň 3-nji tapgyrda «Ahalyň» derwezesine hem 2 gol geçiripdi.

«Hazyna» ?—? «Merw»: Iki aýlawdan soň «Hazyna» 3-3 «Merw».

 

"Altyn Asyr" 1 — 0 "Aşgabat

Gol:

- 76' Umytjan Astanow.

Ikinji gezek şol bir hasap: «Altyn asyr» «Aşgabady» eýýäm ikinji gezek şol bir hasap (1-0) bilen ýeňdi.

110-njy duşuşyk: «Altyn asyr» şu tapgyrda Ýokary ligadaky 110-njy duşuşygyny geçirdi.

Iň ýakyn bäsdeşden 10 utuk öňde: Geçen ýylky çempion entek ikinji aýlaw hem tamamlanmak, ýaryş tertibindäki iň ýakyn bäsdeşinden 10 utuk öňe geçdi. Indi «aragatnaşykçylaryň» yzyndan ýetip, çempionlygy almak kyn bolsa gerek.

«Altyn asyr» ? — ? «Aşgabat»: Iki aýlawdan soň «Altyn asyr» 2-0 «Aşgabat».

 

"Şagadam” 1 — 2 HTTU

Gollar:

1-0 - 36' (p.) Hemra Amanmämmedow,

1-1 - 45+1' Pirmyrat Sultanow,

1-2 - 47' Muhammed Astanow.

Tas-kem 3 ýyldan soň: Biziň geçiren gözleglerimize görä, HTTU «Şagadamy» Türkmenbaşy şäherinde iň soňky gezek 2012-nji ýylyň 31-nji iýulynda ýeňip görüpdir. Şonda ýeňiş goly şu wagtda «Şagadamda» oýnaýan Hemra Amanmämmedowdan gelipdir. Diýmek, Hemra HTTU-nyň düzüminde «Şagadama», «Şagadamyň» düzüminde HTTU-a gol geçiren az sanly oýunçylaryň biridir.

Bassyr iki tapgyrda tapawutlaýnar: Gürrüň Pirmyrat Sultanow barada barýar. Nurýagdy Muhammedow bilen birlikde HTTU-nyň hüjüm ýüküni esasan öz egninde çekýän Pirmyrat bassyr iki tapgyr bäri gol geçirip gelýär.

Duşuşykda-da, möwsümde-de: Muhammet Astanowyň goly diňe HTTU-nyň duşuşykdaky ikinji goly däl-de, özüniň hem möwsümdäki ikinji goludyr.

Ikisi hem myhmançylykda: HTTU bilen «Şagadamyň» özara duşuşyklarynda iki topar hem şol bilen hasap bilen myhmançylykda ýeňiş gazandy.

640-njy duşuşyk: Şowsuz tamamlanan hem bolsa, bu duşuşyk «Şagadamyň» Ýokary ligadaky 640-njy duşuşygydyr.

Hemra top beriň, soňam serediň: Şu möwsümiň penaltyçysy Hemra Amanmämmedow möwsümdäki 6-njy penaltisini dürs geçirdi.

Eýýäm 3 tapgyr bäri: Möwsümiň başynda ilkinji üçlüge dalaşgär görkezilen hem bolsa, «Şagadam» eýýäm 3 tapgyr bäri ýeňlip gelýär. Bu bolsa toparyň şu möwsümdäki iň erbet görkezijisidir.

Ikisinde-de: Hemra Amanmämmedow HTTU bilen bolan duşuşyklaryň ikisinde hem tapawutlandy

«Şagadam» ? — ? HTTU: Iki aýlawdan soň «Şagadam» 3-3 HTTU

 

“Ahal” 3 — 1 "Balkan"

Gollar:

1-0 - 22' Myrat Hamraýew,

2-0 - 39' Altymyrat Annadurdyýew,

2-1 - 52' Begenc Annagurbanow,

3-1 - 61' Altymyrat Annadurdyýew.

Geçen ýylky ornuna ýakynlaşýar: Ahyry «Ahal» ýaryş tertipnamasynda 3-nji orna geçip, utuk sanyny hem ikinji orundaky «Balkan» bilen deňledi.

Şägirt halypasyndan ozdurdy: Aly Gurbany (häzir «Balkanyň» baş tälimçisi) bilen Guwançmuhammet Öwekow (häzir «Ahalyň» tälimçisi) geçen möwsümiň ahyrlaryna çenli bileje «Ahala» tälim beripdiler. Şonuň üçin hem bu ýyl «Ahal» bilen AFK-nyň kubogyna çenli baryp gelen Guwanç Aly Gurbanydan kän zat öwrenendir diýsek, ýalňyş bolmaz. Ýöne bu duşuşykda şägirt halypasyndan ozdurdy we kär ýitmeýändigini subut etdi.

Hamraýew başyny başlady: Ol diňe duşuşykdaky däl, özüniň şu möwsümdäki hem ilkinji goluny derwezä geçirdi.

Gollar we gazanylýan utuklaryň sany deň: «Ahal» soňky iki duşuşygynda hem garşydaş derwezelere 3 gol geçirdi.

Altymyrat gaýdyp gelýär: Birnäçe tapgyryň ümsümliginden soňra, ýene-de öz oýuna gaýdyp gelen Altymyrat Annadurdyýew, eýýäm, ikinji duşuşygynda 2 goldan geçirip gelýär.

Ikinjiligi gidermäge ýakyn: Mundan birnäçe tapgyr öň «Altyn asyr» bilen hem arany has ýygran «nebitçiler» bassyr iki tapgyr bäri ýeňlip gelýärler.

«Balkanda» Begenç bar: Begenç Annagurbanow («Balkan») «Ahal» bilen bolan duşuşyklaryň ikisinde-de tapawutlandy.

«Ahal» ?—? «Balkan»: Iki aýlawdan soň «Ahal» 4-5 «Balkan»

 

"Energetik" 2 — 0 "Daşoguz

Gollar:

1-0 - 11' Artýom Nikitenko,

2-0 - 41' Kerim Hojaberdiýew.

Ikinji ýeňiş: Şeýlelikde, «Energetik» şu möwsümde gazanan ýeňişleriniň ikisini hem öz meýdanynda gazandy.

Kerim iň gowusy: Kerim Hojaberdiýew «Daşoguz» bilen bolan duşuşyklaryň ikisinde-de tapawutlandy.

«Energetik» ? — ? «Daşoguz»: Iki aýlawdan soň «Energetik» 3-1 «Daşoguz».

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Похожие публикации
Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь