Последние новости

Архив новостей

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik yglan edildi

0
9468
Адрес:
Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy.
Телефон:
39-46-39, 39-46-38, 39-46-32.
Веб адрес:
e.fineconomic.gov.tm
Последнее обновление:

1. LOT ¹ 27.
Gökdepe etrabynyň Gökdepe şäheriniň gündogar tarapynda gurulýan 2 gatly, 16 öýli 6 sany ýaşaýyş jaýynyň daşky meýdançalaryny abadanlaşdyrmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

2. LOT ¹ 41.
Milli atly sport merkezinde, Mary hem-de Daşoguz Döwlet athanalarynda saklanylýan tohum atlar üçin ot-iýmleri satyn almak.
Satyn alyjy: «Türkmen atlary» döwlet birleşigi.

3. LOT ¹ 78.
Baýramaly şäheriniň 1-nji ýaşaýyş jaý toplumynyň çäginde gurulýan 2 gatly, 8 öýli 9 sany ýaşaýyş jaýynyň agyz suw üpjünçiligi üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

4. LOT ¹ 79.
Baýramaly şäheriniň 1-nji ýaşaýyş jaý toplumynyň çäginde gurulýan 2 gatly, 8 öýli 9 sany ýaşaýyş jaýynyň lagym geçirijileri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

5. LOT ¹ 102.
Gulluga degişli binalaryň çiller ulgamly sowadyjylarynda abatlaýyş işlerini ýerine ýetirmek.
Buýrujy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

6. LOT ¹ 147.
Mary şäheriniň günorta aýlaw ýolunyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

7. LOT ¹ 148.
Mary şäheriniň Görogly köçesiniň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

8. LOT ¹ 154.
Institutyň işini sanly ulgama geçirmek we onuň maglumat howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça enjamlary gurnamak hem-de olara tehniki hyzmat etmek.
Buýrujy: Türkmenistanyň Hazar deňzi instituty.

9. LOT ¹ 155.
Institutyň işini sanly ulgama geçirmek we maglumat howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça gerekli enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Hazar deňzi instituty.

10. LOT ¹ 163.
Onkologiýa ylmy-kliniki merkeziniň dizel generatoryny düýpli abatlamak.
Buýrujy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

11. LOT ¹ 173.
Gullugyň Mary welaýatynda ýerleşýän binalar toplumynyň daşky elektrik üpjünçiligi üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

12. LOT ¹ 174.
Gullugyň Mary welaýatynda ýerleşýän desganyň elektrik üpjünçiligi üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

13. LOT ¹ 177.
«Altyn asyr» Türkmen kölüniň şor suw akabalaryny gurmak, Garagum derýasynyň 744-nji kilometrliginde täze suw göteriji bekedi gurmak, «Türkmen atlary» döwlet birleşiginiň 1500 gektar ekerançylyk ýerleriniň durkuny täzelemek, Ahal welaýatynyň suwarymly ýerleriniň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmak (II tapgyr, Ak bugdaý etrabynyň «Watan» daýhan birleşigi), Gökdepe etrabyndaky 21-nji suw göteriji bekediň durkuny täzelemek, suwaryş hem-de şor-zeý akaba ulgamlaryny üýtgedip, gaýtadan gurmak bilen, Aşgabat şäheriniň oba hojalyk ähmiýetli ýerlerini abadanlaşdyrmak (I tapgyr) we şäheriň arassalanan lagym suwy bilen suwarymly täze ýerleri özleşdirmek (I tapgyr) üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

14. LOT ¹ 181.
Ýokary kazyýetiň edara binasynyň bug gazanlaryna, suw sorujy we suw çüwdürim nasoslaryna, sowadyjy hem-de ýelejirediji ulgamyna, şeýle-de tok öndüriji generatoryna tehniki hyzmat etmek.
Buýrujy: Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti.

15. LOT ¹ 199.
Mary şäheriniň 1-nji saglyk öýüniň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

16. LOT ¹ 208.
Serwer enjamlaryny gurnamak işlerini ýerine ýetirmek.
Buýrujy: Aşgabat şäher häkimligi.

17. LOT ¹ 209.
Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkeziniň binalaryndaky liftlere tehniki hyzmat etmek.
Buýrujy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

18. LOT ¹ 214.
Gullugyň degişli bölümleri üçin UPS enjamynyň akkumulýator batareýasyny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

19. LOT ¹ 215.
Ministrligiň desgalary üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

20. LOT ¹ 216.
Ministrligiň degişli edaralaryna dürli görnüşli gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

21. LOT ¹ 220.
Ministrligiň degişli binasyna ýagly görnüşli transformator enjamyny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

22. LOT ¹ 221.
Ministrlige degişli binalardyr desgalar üçin gaz we suw ölçeýji enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

23. LOT ¹ 248.
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Botanika bagynyň abadanlaşdyryş işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

24. LOT ¹ 260.
Balkanabat şäheriniň yşyklandyryş nokatlary üçin dürli görnüşli harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Energetika ministrligi.

25. LOT ¹ 266.
Türkmengala etrabynyň Täze ýol geňeşliginiň Artyklar obasyndan Türkmengala şäherçesiniň Ş.Batyrow köçesinden Seýitnazar Seýdi adyndaky geňeşlige barýan awtoulag ýoluna çenli magistral agyz suw geçirijiniň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

26. LOT ¹ 267.
Serhetabat etrabyndaky kuwwatlylygy bir gije-gündizde 20 000 m3 bolan agyz suwuny arassalaýjy desganyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

27. LOT ¹ 275.
Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň umumy ýaşaýyş jaýlary üçin dürli mebelleri satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

28. LOT ¹ 302.
Şäheriň B.Japarow köçesini düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

29. LOT ¹ 303.
Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly bilen Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň çatrygynda demir germewleri gurnamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

30. LOT ¹ 304.
Ministrligiň degişli bölümleri üçin howa sowadyjy enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

31. LOT ¹ 305.
Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň günbatar tarapyndaky köçäni abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

32. LOT ¹ 306.
Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň gündogar tarapyndaky köçäni abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak (2-nji bölegi).
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

33. LOT ¹ 307.
Şäheriň Çoganly şäherçesinde Döwlet baýdagynyň sütünini oturtmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

34. LOT ¹ 313.
Merkezi kazyýet-lukmançylyk edarasynyň binasyndaky UPS enjamyna akkumulýator batareýasyny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

35. LOT ¹ 314.
Welaýatyň çäginde gurulýan ýokary tizlikli awtoulag ýoluna barýan birikdiriji ýollary gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

36. LOT ¹ 315.
Çärjew etrabyndaky kuwwatlylygy bir gije-gündizde 30 000 m3 bolan agyz suw desgasyndan ilatly nokatlara çenli agyz suw geçirijileri gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

37. LOT ¹ 316.
Türkmenabat şäher prokuraturasynyň edara binasynyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

38. LOT ¹ 319.
Owganystanyň degişli serhet gözegçilik-geçiriş nokadyndaky awtoulaglary, tirkegleri zyýansyzlandyrýan desgany hem-de zyýansyzlandyryş geçelgesini gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy.

39. LOT ¹ 321.
Gulluk üçin UPS enjamyny, ätiýaçlyk şaýlaryny hem-de akkumulýator batareýalaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy.

40. LOT ¹ 326.
Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň Sarahs gümrükhana — Döwlet serhedi awtoulag ýolunyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligi.

41. LOT ¹ 327.
Aşgabat — Mary awtoulag ýolundan Kaka etrabynyň Artyk obasyna çenli awtoulag ýolunyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligi.

42. LOT ¹ 328.
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň «Täze zaman» ýaşaýyş toplumynyň gündogar tarapyndan halkaly aýlaw ýoluna birigýän, uzynlygy 7800 metr bolan awtoulag ýolunyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligi.

43. LOT ¹ 330.
Ministrligiň ýerli edaralaryna optiki-süýümli akymyň üsti bilen birikdirilmegi üçin optiki-süýümli akymyň kabelini we aragatnaşyk enjamlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi.

44. LOT ¹ 331.
Ministrligiň ýerli edaralaryna optiki-süýümli akymyň üsti bilen birikdirilmegi üçin degişli gurnama işlerini ýerine ýetirmek.
Buýrujy: Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi.

45. LOT ¹ 346.
Ministrlik üçin awtoulag serişdesiniň bellige alnandygy hakynda güwänamanyň we sürüjilik şahadatnamasynyň blankalaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

46. LOT ¹ 362.
«Eksport-import amallary üçin bir penjire» bitewi döwlet maglumat web portalynyň dizaýnynyň taslamasyny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy.

47. LOT ¹ 364.
Ministrligiň edaralary üçin harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

48. LOT ¹ 366.
Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Aşgabat şäheriniň Görogly köçesiniň 22-nji jaýynda ýerleşýän Okuw-teoretiki binasynyň düýpli abatlaýyş işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

49. LOT ¹ 369.
Şäheriň degişli seýilgähiniň düýpli abatlaýyş işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

50. LOT ¹ 380.
Darganata etrabynyň Magtymguly geňeşligindäki güýjenmesi 0,4 kW bolan howa elektrik geçirijisiniň durkuny täzelemek we GKTP-160/10kWa desgasyny GKTP-250/10kWa çalyşmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

51. LOT ¹ 381.
Kerki etrap kazyýetiniň binasynyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

52. LOT ¹ 383.
Büzmeýin etrabyndaky ýaşaýyş jaýlarynyň daşky durkuny düýpli abatlamak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

53. LOT ¹ 384.
Bagtyýarlyk etrabyndaky ýaşaýyş jaýlarynyň daşky durkuny düýpli abatlamak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

54. LOT ¹ 388.
Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş toplumynda Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň işgärleri üçin gurulýan 2 gatly kottej ýaşaýyş jaýlarynyň daşarky we içerki eltiji inženerçilik ulgamlaryny hem-de ýollaryny gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

55. LOT ¹ 389.
Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş toplumynda gurulýan 2 gatly, 1 öýli 230 sany ýaşaýyş jaýy üçin daşarky eltiji inženerçilik ulgamlaryny we ýollary gurmak üçin harytlary hem-de enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

56. LOT ¹ 394.
Ak bugdaý etrabynyň Öňaldy geňeşliginiň çäginde täze döwrebap obanyň içerki we daşarky suwaryş, elektrik, agyz suw, lagym geçiriji ulgamlarynyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

57. LOT ¹ 397.
«Parahat — 7» ýaşaýyş toplumynyň günortasynda, B.Annanow köçesiniň günbatar tarapyndaky 25 gektar ýer böleginde ekilen baglaryň suwaryş ulgamy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

58. LOT ¹ 398.
Balkan welaýat Jemagat hojalygy birleşigi tarapyndan ýerine ýetirilýän hyzmatlary we elektron resminama dolanyşyk ulgamyny gurnamak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

59. LOT ¹ 400.
Bitarap Türkmenistan köçesinde ýerleşýän 3 belgili suw toplaýjy desganyň suw sorujy we kowujy enjamlaryny, elektrik ulgamyny, Gurbansoltan eje şaýolunda ýerleşýän 2 sany 5 we 7 belgili agyz suwunyň dik guýularynyň enjamlaryny, elektrik ulgamlaryny, G.Gulyýew köçesinde ýerleşýän “Suw merkezi” desgasynyň suw sorujy hem-de kowujy enjamlaryny, elektrik ulgamyny düýpli abatlamak üçin harytlarydyr enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

60. LOT ¹ 401.
Türkmenistanyň Döwlet ýer kadastrynyň maglumatlar toplumynyň merkezleşdirilen ýeke-täk elektron maglumatlar binýadyny döretmek we alyp barmak maksady bilen, maddy-tehniki enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

61. LOT ¹ 402.
Türkmenistanyň Döwlet ýer kadastrynyň maglumatlar toplumynyň merkezleşdirilen ýeke-täk elektron maglumatlar binýadyny döretmek we alyp barmak maksady bilen, maddy-tehniki enjamlary, ygtyýarlandyrylan programma üpjünçiligini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

62. LOT ¹ 404.
Ministrligiň merkezi edara binasynyň aýnalaryny we mermerlerini arassaçylyk serişdeleri bilen ýuwup arassalamak.
Buýrujy: Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi.

63. LOT ¹ 415.
Ministrligiň zerurlygy üçin harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

64. LOT ¹ 422.
Aşgabat şäheriniň ýaşaýyş toplumlarynyň köp gatly ýaşaýyş jaýlaryny agyz suwy bilen üpjün etmek üçin 30 sany suw sorujy bekediň hem-de agyz suwuny arassalaýjy desgalaryň durkuny täzelemek (kuwwatlylygy 150 000 m3 bolan «Gündogar» suw arassalaýjy desgasy) üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

65. LOT ¹ 423.
Türkmenistanyň Sagdyn jemgyýet howpsuzlygyny goraýyş döwlet gullugynyň Balkan welaýaty boýunça müdirliginiň harby gullukçylary üçin Balkanabat şäherinde gurulýan 3 gatly, 18 öýli gulluk ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

Bäsleşik 2022-nji ýylyň 25-nji awgustynda geçirilýär. Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar baradaky maglumatlary şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmalar esasynda hem-de e.fineconomic.gov.tm internet sahypasyndan alyp bilersiňiz: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi. Telefon belgileri: 39-46-39, 39-46-38, 39-46-32.

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
По теме