Последние новости

Архив новостей

Самый легкий способ оплатить штрафы за нарушение ПДД

18:0421.06.2021
3
45715
Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Abdy12345 ( 22.06.2021 )

Saraýda PÝGG-nyň jerimelerini barlamak mümkinçiligi we ýuridiki şahslara salnan jerimeleri tölemek mümkinçiligi girizmek teklip edýärin

0
Sgylych ( 23.06.2021 )

Salawmaleykim! Her bir rayata sahsy otag acmagy hemde her bir tayar oz jerimelerini, toleglerini dolandyrmaga hukuk bermedik teklip edyarin. (Onki tolan toleglerini hem gorup bilse)

0
Detdowow ( 02.07.2021 )

Ilki bilen SARAÝ app programma üpjünçiligini döredenlere köp sagbolsun aýdasym gelýär! Sebäbi häzire çenli Türkmenistan ýurdymyzda döredilen köp application-lara garanyňda, Saraý programmasyny ulanmak örän aňsat we gerek bolan ähli töleg amallaryny çalt ýerine ýetirip bolýar. Muňa garamazdan, mahabat berişligi boýunca, öz garşydaş beýleki applicaton programma üpjünçiliklerden byraz yzda galýar! Bu sebäp bilen bu ugurdan ösüş görkezmeleri üçin ilki bilen könelşen mahabatlary we bildirişleri aýyrmaklaryny maslahat berýän! Mahabatlaryň her ugryna görä aýratyn işgärleri almaklaryny we mahabatlary müşderileriň goýmaklaryna garaşman, şol işgärleriň özleriniň Türkmenistanyň uly şäherlerinden başlap her ýerinden dostawka edýän telekeçileriñ, ussalaryň, naharhanalaryn, dükanlaryň we ş.m. meňzeş ildeşlerimiziň gündelik durmuşda zerur ýagdaýda ilki bilen Saraý programmasynyň kömegi bilen tapyp biläýjek mahabatlary ýerleşdirip, mahabatlaryň goruny ulaldyp täzeläp durmaklaryny maslahat berýärin! Beýleki applicationlardan tapawutlylykda, sms hyzmatyny birikdimeklerini maslahat beryarin! Meselem: bir ulanyjy mahabat goyanda oňa Saraýa ynanyp mahabat goýandygyna sagbolsun aýdyp biliner ýada aýyran wagtynda ýardam edip bilenligimiz ücin öran begenýäs we ş.m.! Ýada siziň goýan mahabadyňyzy (ulag, emläk we ş.m.) bugun 17 adam gördi, 3 adam teswir ýazdy diyip awtomat ýagdaýda sms ugradylyp biliner! Bu ulanyjylara Saraý tarapyndan ideglidigini görkezer, we satylan ýagdaýynda müşderileriň mahabaty wagtynda aýyrmaklygyna ýardam eder!

0