Söýünowyň topary bu gezek ýeňildi

0
242
1
0

Ozal hem habar berşimiz ýaly, Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň tejribeli goragçysy şu günler Belarus Respublikasynyň «Dnepr» futbol toparynda gözden geçirilişde. 10-njy fewralda «Dnepr» Minsk şäheriniň «Torpedo» kluby bilen ýoldaşlyk duşuşygyny geçirdi. Mogilýow şäherinde «Denepriň» stadionynda bolup oýnalan duşuşykda myhmanlar 83-nji minutda Abramowyň pökgüsi bilen öňe saýlanyp, oýnuň öz peýdasyna tamamlanmagyny gazandylar.

Türkmenistanly futbolçy Şöhrat Söýünow bu gezek hem duşuşygyň ikinji ýarymynda meýdana çykdy. Toparyň türkmen futbolçysy bilen şertnama baglaşyp-baglaşmajakdygy ýakyn günlerde belli bolar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru