Аwtoulaglara ýangyç guýujy beket işe girizildi

0
1959
1
0

Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň Ata oba geňeşliginde ýewropanyň öňdebaryjy kompaniýalarynyň enjamlary bilen enjamlaşdyrylan we iň ýokary hil talaplaryna laýyk gelýän awtoulaglara ýangyç guýýan häzirkizaman stansiýa işe girizildi. Tejen – Sarahs gara ýolunyň ugrunda ýerleşen täze AÝGS gije-gündiziň dowamynda dürli kysymly awtoulaglaryň 750-den gowragyna ýangyç guýmaga niýetlenendir.

Täze stansiýada ýangyç guýýan häzirkizaman enjamlary oturdylyp, olar ýeňil hem ýük awtoulaglaryna, awtobuslara we beýleki tehnikalara awtomobil ýangyjynyň dürli görnüşlerini — A-80, A-92 we A-95, şeýle hem, dizel ýangyjyny tiz guýmaga hem-de ýokary hilli hyzmat etmäge mümkinçilik berýär. Ikitaraplaýyn amatly girelgeleri ýangyç guýýan dört sany enjama birbada sekiz awtoulaga hyzmat etmäge mümkinçilik berýär.

Täze stansiýada ýangyjy saklamagyň hem-de ony guýmagyň tehnologiki tapgyrlary dolulygyna kompýuterleşdirilip, ähli howpsuzlyk talaplaryna, şol sanda ýurtda gurlup ulanylmaga berilýän ähli obýektler üçin iň ilkinji nobatda durýan ekologiki talaplara laýyk gelýär.

Şeýle-de, bu ýerde awtoulaglara tehniki taýdan hyzmat etmäge niýetlenen nokadyň bolmagy sürüjiler üçin goşmaça amatlyklary döredýär.

AÝGS-iň gurluşygyny «Türkmennebitönümleri» Baş müdirliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky Abatlaýyş-gurluşyk müdirliginiň Ahal welaýat bölüminiň hünärmenleri amala aşyrdy. Awtoulaglara ýangyç guýýan stansiýanyň gurlup ulanylmaga berilmegi şol ýeriň sürüjileriniň ýangyç bilen üpjünçiligini has hem ýokarlandyrmaga ýardam eder.

Täze AÝGS — Sarahs etrapynda häzirki wagtda hereket edýän awtoulaglara ýangyç guýýan dört stansiýanyň biridir. 2015-nji ýylda «Türkmennebitönümleri» Baş müdirliginiň hünärmenleriniň zähmeti netijesinde Türkmenistanyň Ahal, Mary, Lebap we Balkan welaýatlarynyň dürli etraplarynda 10 sany täze AÝGS gurlup ulanylmaga berildi.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru